Средната брутна работна заплата в София е с 37.8% по-висока от средната за страната. Това е видно от последните данни на Националния статистически институт (НСИ), според които през второто тримесечие на годината средното месечно възнаграждение в столицата е било 2697 лв. (бруто), при средно за страната 1957 лв. (бруто).

За сравнение средната брутна месечна работна заплата в София за април 2023 г. е била  2810 лв., а за май - 2638 лв. и юни - 2644 лв., при средни за страната през тези месеци съответно: 2009 лв., 1935 лв. и 1927 лева.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на заплатите през второто тримесечие на годината са " Хотелиерство и ресторантьорство" - с 11.1%, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 0.7% и "Държавно управление" - с 0.6 на сто.

През второто тримесечие на 202з г. средната брутна месечна работна заплата в столицата нараства с 13.7% спрямо второто тримесечие на 2022 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности "Добивна промишленост" - с 40.1%, "Селско, горско и рибно стопанство" с 29.3% и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 28.8 на сто.

Средна брутна месечна работна заплата по икономически дейности в София
Сектор II- то тримесечие на 2023 г. II-то тримесечие на 2022 г.
Селско, горско и рибно стопанство 1698 лева 1313 лева
Добивна промишленост 2400 лева 1713 лева
Преработваща промишленост 2268 лева 1966 лева
Производство и разпределение на ел. и топлинна енергия 2798 лева 2173 лева
Доставяне на води, канализационни услуги 1744 лева 1516 лева
Строителство 1823 лева 1520 лева
Търговия, ремонт на автомобили 2353 лева 2063 лева
Транспорт, складиране и пощи 2373 лева 1959 лева
Хотелиерство и ресторантьорство 1426 лева 1260 лева
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти 5021 лева 4549 лева
Финансови и застрахователни дейности 3088 лева 2926 лева
Операции с недвижими имоти 2036 лева 1873 лева
Професионални дейности и научни изследвания 3203 лева 2826 лева
Административни и спомагателни дейности 2041 лева 1775 лева
Държавно управление 2638 лева 2469 лева
Образование 2137 лева 1950 лева
Хуманно здравеопазване и социална работа 2654 лева 2121 лева
Култура, спорт и развлечения 1866 лева 1674 лева
Други дейности 1500 лева 1448 лева
Общо 2697 лева 2373 лева

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите в София през второто тримесечие на 2023 г. са: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 5021 лв.; "Професионални дейности и научни изследвания" - 3203 лв.; "Финансови и застрахователни дейности" - 3088 лева.

Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1426 лв.; "Селско, горско и рибно стопанство" - 1698 лв.; "Други дейности" - 1500 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 12.3%, а в частния - с 13.9 на сто.