Според оценките на потребителите има известна положителна промяна във финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца. Това показват данните от регулярното наблюдение на Националния статистически институт.

Очакванията на живеещите в селата са тази положителна тенденция да продължи и през следващите дванадесет месеца за разлика от населението в градовете, което е по-негативно настроено в сравнение с три месеца по-рано.

Мненията на потребителите относно развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията за следващите дванадесет месеца, са леко влошени спрямо предходното наблюдение.

През октомври 2016 г. общият показател на доверие на потребителите запазва приблизително равнището си от юли.

По-неблагоприятни в сравнение с юли са и оценките на потребителите за изменението на потребителските цени през последните дванадесет месеца, като инфлационните очаквания се запазват и за следващите дванадесет месеца.

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца преобладават предвижданията, че тя ще продължи да се увеличава.

През октомври по-голямата част от потребителите продължават да оценяват икономическата ситуация в страната като неблагоприятна за спестяване, въпреки че техният относителен дял намалява в сравнение с три месеца по-рано.

Последната анкета обаче регистрира по-позитивна нагласа в намеренията на потребителите по отношение на извършването на разходи за "подобрения на дома" през следващите дванадесет месеца.