Специално проучване изготвено от MoitePari.bg, съвместно с Асоциацията на българските застрахователи, показва забележим ръст в нагласите на населението да застрахова доброволно своите имоти. Близо две трети - цели 66%, от анкетираните са заявили, че са застраховали своя имот. От тях 88% са я сключили по своя инициатива, а 18% са я получили в следствие на банков кредит. Тук трябва да уточним, че имотната застраховка свързана с банков кредит не е в полза на застрахования, а в полза на банката и обикновено е до размера на задължението по заема.

При нея, при настъпване на застрахователно събитие, водещо до увреждане или пълно разрушение на имота, с който е обезпечен кредита, собственика на жилището няма да получи компенсации. Така, че тази застраховка ще позволява на длъжниците в най-добрия случай да се отърват от останалия им за погасяване заем, но няма да им осигури пари да си възстановят загубения имот или да закупят нов такъв. По тази причина дори когато имате банков ипотечен кредит е добре да сключвате и всяка година да подновявате своя застраховка, която да покрива пълната стойност на имота.

Един различен "бонус-малус" при автомобилните застраховки

Един различен "бонус-малус" при автомобилните застраховки

Правителството предлага бизнес дерегулация на системата "бонус-малус"

И все пак е добре да се подчертае положителния тренд при имотните застраховки, защото преди година едва 59% от анкетираните са отговорили, че имат такава защита на имотите си. Ръста от 7 процентни пункта е забележителен, но все пак трябва да се обърне внимание, че остава една трета, която няма такива застраховки.

Снимка 307891

Източник: iStock

Има положителни тенденции и в мотивацията при сключването на жилищни застраховки. Около 65% от анкетираните са заявили, че сключват полицата в името на своята и на семейството си финансова стабилност. Те правят това поради страх от природни бедствия, а 6% посочват като причина достъпността на този финансов продукт.

Между 80 лв. и 150 лева годишно за покупка на имуществена застраховка заделят 47% от населението.

"За сравнение - преди година толкова средства са били готови да отделят 33% от анкетираните. При проучването от 2023 г. преобладаващ (36%) е бил делът на хората с полици за 40-80 лв., а през 2024 г. този дял спада до 21%.

Сред възможните обяснения за това позитивно развитие е, че хората се преориентират към оферти, предлагащи по-пълноценно застрахователно покритие.

Между 150-300 лв. годишно (13-25 лв. месечно) заделят 22% от анкетираните, подобен е бил делът и през 2023 г.", пише в съобщението към проучването.

Друг интересен момент е свързан с повишаването на доверието към застрахователите.

"Митът "Застрахователните компании не изплащат обезщетения" е сред особено устойчивите в публичното съзнание, въпреки обективните данни, които доказват несъстоятелността й. Затова като особено позитивни могат да се приемат данните от проучването през 2024 - те очертават ясна тенденция за преодоляване това негативно вярване и за увеличаване на нивото на доверие към застрахователните компании.

Ако през 2023 г. 27% от анкетираните са без имуществена застраховка, защото не вярват, че ще получат обезщетение при реализиран риск по полицата, то през 2024 г. този дял намалява до 15%. Близо половината от анкетираните са завеждали застрахователни претенции по застраховките си (48%), като близо 90% от тях са получили обезщетение. Данните от година по-рано са сходни, т.е. няма значителна промяна в тази област", установява проучването.

Основната причина поради която все още над една трета от хората нямат жилищни застраховки е слабата информираност за този продукт. Според проучването близо 1/3 от анкетираните са донякъде запознати с условията (25%) или не са запознати (3%). Сред водещите три причини за липсата на имуществена полица е именно затруднението при избор на подходяща застраховка - 15% от анкетираните.

Пловдив изпревари София по строеж на нови жилища и тази година

Градът, който и тази година изпреварва София по строеж на нови жилища

Кои са най-търсените нови имоти?