Без значение дали е съсед или фирма, домоуправителят ще получава възнаграждение. Това предвиждат промени в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), целта на които е да улеснят достъпа до средства за енергийно обновяване в многофамилни жилищни сгради, мотивират се от Министерския съвет.

С промените се въвежда и задължението на етажната собственост да избере контролен съвет или контрольор, като за тях също е предвидено заплащане на възнаграждение. Общото събрание има възможност да гласува тези възнаграждения да не се плащат освен в случаите, когато управлението е възложено с договор на търговец.

Запазва се принципът децата, ненавършили 6-годишна възраст, да бъдат освободени от разходи за управление и поддръжка.

Управителят на етажната собственост ще е длъжен всеки месец да публикува на видно и общодостъпно място отчет за приходите и разходите за месеца.

Със законопроекта се регламентира и професионалното управление на етажната собственост в многофамилните жилищни сгради. По този начин ще се подобри контролът върху компаниите, извършващи тази дейност и ще се гарантира по-голяма отговорност спрямо потребителите, смятат вносителите.

В Габрово и Монтана строят най-големи жилища, а най-малки - във Варна и Велико Търново

В кои български градове строят най-големи жилища и къде са най-малките?

Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради се увеличава, за сметка на това жилищата в тях и размерът им се свиват

Промените са в изпълнение на реформа "Улесняване и повишаване ефективността на инвестиции", залегнала в Националния план за възстановяване, имаща отношение и към изпълнението на проект "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване".

За да се улеснят инвестициите за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради, всяка етажна собственост ще може да открие банкова сметка със специално предназначение за събиране на средства за управление и поддръжка на общите части на етажната собственост. Това ще улесни и кандидатстването по колективни кредити пред различни финансови институции. Разпореждането с този ресурс ще може да се извършва от председателя на управителния съвет (управителя) въз основа на решение, прието от общото събрание.

Променя се и начинът на провеждане на общо събрание на собствениците

Предвижда възможност общото събрание да се провежда чрез онлайн връзка, не само присъствено. Така се увеличават възможностите за участие на повече собственици, ползватели и обитатели и се създават условия за по-добра комуникация в етажната собственост. В законопроекта е направено предложение и за неприсъствено гласуване на решение на общото събрание. То ще може да се извърши до 7 дни преди провеждане на заседанието чрез декларация, подписана саморъчно и предадена на управителния съвет (управителя), или изпратена на електронна поща, подписана с квалифициран електронен подпис.

Ателиетата получават статут на жилища. Едностайните апартаменти вече ще могат да се строят и със северно изложение.

Ателиетата получават статут на жилища. Едностайните апартаменти вече ще могат да се строят и със северно изложение.

Ето какво още предвиждат законовите промени

Отпада нормативно определената възможност за отлагане на общото събрание за следващия ден, в случаите, когато не е налице изискуемият кворум. Според изменението общото събрание ще се отлага с един час и ще се смята за законно, колкото и идеалните части от общите части на етажната собственост са представени.

С промените се вменява задължение всеки собственик или ползвател в срок до петнадесет дни от придобиване правото на собственост или ползване на самостоятелен обект в сградата в режим на етажна собственост, както и при отдаване на самостоятелния обект под наем, допускащо пребиваване на лица различни от собственика в жилището, да подаде декларация за вписване в книгата на етажната собственост на съответните данни. При неизпълнение на това му задължение, съответният се наказва с глоба от 50 до 250 лв., когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 100 до 500 лв., когато е юридическо лице.

Предвижда се книгата на етажната собственост да може да се поддържа и в електронен вид. Данните в нея ще се съобщават на управителния съвет чрез декларация по образец.