Последното преброяване на жилищния фонд в страната показа, че броят им достига 2 123 142 (към 7 септември 2021 г.). Оказва се, че за десет години (в периода между двете преброявания) те се е увеличават с 62 397, или с 3 на сто.

Най-много жилищни сгради в страната има в област Пловдив - 157 403, или 7.4% от жилищния сграден фонд в страната. Това е записано в последните данни на Националния статистически институт (НСИ), касаещи жилищния фонд в област Добрич.

Следват област София със 141 638 жилищни сгради (6.7%) и София (столица) - със 118 595, или (5.6%). Най-малко са жилищните сгради в областите Смолян - 38 729, или 1.8% от жилищния сграден фонд в страната, Силистра - 39 546, или 1.9%, и Ямбол - 40 985, или 1.9 на сто. 

В сравнение с 2011 г. в осемнадесет области, броят на жилищните сгради нараства, като най-голямо увеличение се наблюдава в областите София (столица) - с 16.6%, Благоевград - с 8.4%, и Варна - с 8.1 на сто. Област Добрич е седемнадесета по ръст на жилищните сгради. В останалите десет области има намаление, като най-голямо е в областите Плевен - с 5.8%, Ямбол - с 4.5%, и Русе - с 3.6 на сто.

Жителите на Търговище живеят предимно в сгради, строени между 1946 и 1960 г.

Жителите на този български град живеят предимно в сгради, строени между 1946 и 1960 г.

Към края на 2021 г. над 30% от жилищата в региона са от този период

Най-много жилищни сгради на шест и повече етажа има в областите София (столица) - 9 598, Варна - 3 012, и Пловдив - 2 713, а най-малко в Смолян - 162, Видин - 198, и Разград - 201.

34.8% от сградите в страната са построени до 1959 година,

следват построените през периода 1960 - 1969 г. - 20.8 на сто. Построените през 2010 - 2021 г. са 3.8 процента. В градовете, приблизително еднакъв е делът на жилищните сгради построени до 1959 г. и през периода 1960 - 1969 г., съответно 22.8% и 21.8%., а най-нисък е относителният дял на построените през периода 2010 - 2021 г. - 5.2 на сто. В селата 42.4% от жилищните сгради са построени до 1959 г., следвани от построените през периода 1960 - 1969 г. - 20.2%, докато най-малко са построените през 2010 - 2021 г. - 2.9 на сто.

Най-населени са жилищата в областите Пловдив и Благоевград

Двете области на страната, в които жилищата са най-гъсто населени

Все по-малко хора живеят в едно обитавано жилище

А каква е възрастта на административните сгради в страната?

От Дългосрочната стратегия за обновяване на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г., разбираме, че 52.2% от съществуващите административни сгради са построени и въведени в експлоатация през периода 1959 г. - 1977 г. , т.е тяхното проектиране е извършено по най-старите строително-технически норми от 1959 г., а останалите 32% от сградите са проектирани и изпълнени по норми от 1974 до 1986 г. Само 15% от административните сгради, заемани от централната администрация, са проектирани и изпълнени след 2005 г.