„ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ отчете ръст на новите договори за продажба на апартаменти през второто спрямо първото тримесечие на 2009 г.

Въпреки това дружеството отчита намаление с 35% на нетните приходи от продажби до 11.6 млн. лв., показват данните в неконсолидирания отчет на дружеството за полугодието на 2009 г.

От началото на годината фондът е сключил предварителни договори на обща стойност 13,8 млн. лв., като 10,6 млн. лв. от тях са от периода април - юни.

През последните четири месеца отчитаме нарастване на продажбите като само през юни са сключени договори на стойност 5,7 млн. лв.

Ръстът се дължи на успеха, който постигнахме на руския пазар, коментира изпълнителният директор на дружеството Маню Моравенов.

Въпреки положителните резултати, кризата оказва своето въздействие - спрямо същия период на 2008 г. приходите и печалбата бележат спад съответно с 35.6% и 66.8%.

От неприключените към края на полугодието договори ще бъдат реализирани 6,6 млн. лв. приходи от продажби до края на 2009 г. и още 4,6 млн. лв. през следващите години, допълни Моравенов.