Във време, в което депозитите в банките не само не ви печелят пари, но и всъщност може да ви намалят спестяванията, Money.bg се обърна към три компании, водещи в управлението на активи с въпроса: "Къде да инвестираме 10 000 лева?".

Ето и техните отговори:

Снимка 334426

Наталия Петрова, изпълнителен директор на "Конкорд Асет Мениджмънт"

Когато ми зададохте въпроса "Как да инвестирам 10 000 лева?" се замислих в две основни посоки: първо, кой е любимият инструмент за инвестиция на българите и второ, колко достъпна е сумата от 10 000 лева за повечето инвеститори. Безспорно най-често използваният инструмент за спестяване, инвестиция или получаване на допълнителна доходност у нас е депозитът.

Ако разгледаме статистиката на Българска Народна Банка за изминалата 2017 г., отбелязваме следните факти: в банковата система има общо около 10 млн. броя активни депозити на обща стойност малко под 48 млрд. лв. От тези депозити близо 90% като брой са за суми до 10 000 лева и въпреки че това са голямата част от депозитите, общата им стойност представлява едва около 22% от общата сума на депозитите в България.

Оттук можем да направим следните изводи: първо, голямата част от населението няма много натрупани средства, т.е. сумата от 10 000 лева вероятно ще се стори висока като праг за повечето хора; второ - въпреки че лихвите по депозитите са ниски и доходността е почти нулева, инвеститорите предпочитат този инструмент, защото го познават и чувстват се сигурни, а алтернативните инструменти за инвестиция са не достатъчно познати.

Във финансовия свят много често сумата от 10 000 лева не е достатъчно висока за структуриране на добре диверсифициран индивидуален портфейл от финансови инструменти или за достъп до световните пазари. Поради тази причина съществуват редица инструменти за колективно инвестиране, които са достъпни и подходящи за индивидуалния инвеститор, посредством които той получава част от вече структуриран портфейл с определена инвестиционна стратегия и рисков профил.

Инвестирането на средства не е свързано с еднозначна формула за успех и трябва да бъде съобразено с индивидуалния профил на инвеститора. Трябва да се отчетат неговите инвестиционни цели, финансовите му възможности, готовността му да поема риск и не на последно място инвестиционният му хоризонт, т.е. периода, за който тези средства няма да му потрябват. В зависимост от това той може да структурира нискорисков, балансиран или високорисков портфейл, да включи или изключи от него определени сектори, валути, пазари и т.н.

С конкретната сума от 10 000 лева и предвид факта, че повечето инвеститори нямат необходимата възможност или време ежедневно да следят финансовите пазари и имат нужда от добро разпределение на активите, от спокойствието, че се управляват от професионалисти, от възможността да разполагат с тях по всяко време, измерена през високата ликвидност на инструментите, както и възможността за избор, предлагам на вниманието им един примерен портфейл, структуриран от взаимни фондове и борсово-търгувани фондове. Уговорката е, че при взаимните фондове инвеститорите в общия случай получават най-често активно управление и избор на активите, но те не се търгуват на регулиран пазар, а голямата част от борсово-търгуваните фондове са базирани на пасивна репликация на определен индекс, т.е. структурата им е прозрачна и известна, като същевременно имат характеристиките на акции.

С цел портфейлът да отговаря на повече инвестиционни профили, той ще бъде от балансиран тип, тоест ще търси умерено нарастване на дохода в годините при зададено умерено до високо ниво на риск. Предимството при този тип инвестиране е, че с малки по размер суми и при ниски разходи за управление, инвеститорът получава достъп до международни пазари, добро разпределение на портфейла, стабилност, възможност за секторна ротация.

Ето и портфейла:

  • 50% в борсово-търгувани фондове/взаимни фондове върху облигации в САЩ и Европа. Облигациите носят лихвен доход и стабилност за портфейла, защото по правило не са толкова волатилни колкото акциите.
  • 10% в борсово-търгувани фондове/взаимни фондове върху суровини като злато и петрол. Златото често е защитна стратегия в периоди на спад, петролът зависи от производството, сезонността и др.
  • 20% в борсово-търгувани фондове/взаимни фондове върху водещи индекси като S&P 500, NASDAQ, DAX, EURO STOXX 50. Водещи индекси от САЩ и Европа, високо ликвидни компании, лидери в своите сектори.
  • 10% в борсово-търгувани фондове/взаимни фондове върху сектори като фармацевтика, банки, недвижими имоти. Залагаме на сектори, които имат стабилно представяне.
  • 10% в борсово-търгувани фондове/взаимни фондове в технологичния сектор, който носи възможност за ръст, благодарение на развитието на дигитализацията и новите технологии. Те обаче носят повече риск.
Снимка 236821

Източник: Елана Трейдинг

Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в ЕЛАНА Трейдинг

Да се сложат пари за 10 години без нищо да се промени в портфейла, означава да се разчита, че световната икономика няма да се промени с нищо през това време и че цикълът на кризи и възходи е благоприятен в края на периода. Това е възможно да стане, тъй като от последната голяма криза минаха 10 години и по-голяма рецесия ще има, преди да мине отново толкова време. Тоест, примерният портфейл ще се възползва от позитивна пазарна конюнктура през последните години от инвестицията и може да се поеме повече риск.

Структурата от 40% към 60% на инвестициите с нисък риск към вложенията с по-висок, каквито са акциите и суровините, се е доказала като най-добрият вариант за портфейл в дългосрочна перспектива.

Ето как изглежда тя:

  • 40% в борсово-търгувани фондове в облигации. Към момента е препоръчително да са в щатски книжа, тъй като доходностите им са по-високи. Централните банки се превърнаха в голям играч на облигационния пазар и ще продължат със стимулите при необходимост. Това означава, че за периода от 10 години може да се фиксира 3% доходност.
  • 30% във фондове в акции. Инвеститорите предпочитат индексните борсово търгувани фондове, които имат много ниски такси за управление и минимален риск на отделната компания в тях. Двата основни пазара остават САЩ и Германия, но те могат да бъдат допълнени и от инвестиции в отделни интересни компании, включително и на българския пазар. Тези индекси правят по 10% средногодишно за дълъг период от време.
  • 20% в технологичния сектор - като най-добър вариант за дългосрочен растеж. Големите компании отчитат силни темпове на растеж. Ресурсите, които генерират от резултатите си, ще им позволят да продължат развитието си и към перспективни продукти и услуги. Може да очакваме, че навлизането на нови технологии като изкуствения интелект или автономното управление в транспорта, ще са водещи за представянето на фондовите борси. Борсово търгуваните фондове от технологичния сектор имат двойно по-добро представяне от целия пазар през последните няколко години.
  • 10% в злато, с което да се заложи на глобалния растеж в търсенето на суровините. Златото е вариант да се ограничи в известна степен валутния риск от инвестициите в доларови активи.
Снимка 372118

Източник: Bloomberg TV Bulgaria

Ивайло Ангарски, изпълнителен директор на "Компас Инвест" АД:

Всеки човек се отличава с индивидуален инвеститорски профил, от който зависи оптималният начин да бъдат инвестирани средствата му. В Управляващо Дружество (УД) "Компас Инвест" АД индивидуалния подход е от водещо значение за точното определяне на инвеститорския профил, за да генерираме най-добрите инвестиционни решения за нашите клиенти спрямо техния профил.

Определянето на инвеститорския профил става съвместно с нашите опитни инвестиционни консултанти и зависи от редица фактори - възраст, размер на свободните средства, инвестиционни цели, очаквания за доходност, степен на толерантност към риск, времеви хоризонт, изисквания за ликвидност на средствата и др.

В практиката най-често се срещат пет вида рискови профила (Изображение 1 по-долу) - ултра консервативен, консервативен, балансиран, агресивен и ултра агресивен. Предимството на УД "Компас Инвест" АД е, че работим с изцяло персонализирани профили, които попадат в различни измерения на всеки от петте основни профила.

Така например, даден инвеститор може да отговаря на балансиран профил, който да е по-близо до агресивния, докато друг инвеститор отново с балансиран профил може да бъде по-консервативен, и съответно ще имат различен микс от инструменти в портфейлите си.

Едва след като определим точния инвеститорски профил, можем да дадем и индивидуално инвестиционно решение, което най-точно да отговаря на личния профил и същевременно да е максимално ефективно за постигането на конкретните инвестиционни цели.

Снимка 372173

Натиснете тук за пълен размер на графиката

Снимка 372108

Драгомир Великов, директор инвестиции в "Компас Инвест" АД:

В конкретния случай, предвид размера на средствата (10 000 лева) препоръчваме да се подбере договорен фонд или комбинация от договорни фондове в зависимост от съответния инвеститорски профил. С колкото по-дългосрочен инвестиционен хоризонт и толерантност към риск се характеризира даден профил, толкова по-високо би било съотношението в портфейла на класовете активи с по-висока възвращаемост (акции) и по-висок риск, към тези с по-ниска доходност (облигации) и по-нисък риск.

Съответно в УД "Компас Инвест" АД бихме инвестирали средствата в договорен фонд или комбинация от няколко фонда, които предлагат инвестиционна стратегия и експозиция към различните класове активи (акции, облигации, суровини, фондове за недвижими имоти), съответстващи най-добре на инвеститорския профил на човек.

Стига да бъдат правилно селектирани, договорните фондове могат да бъдат отличен инвестиционен инструмент, не само за суми до 10 000 лева, но и за по-голям обем на средствата. От изключителна важност при подбора са размера на всички разходи, свързани с инвестицията (транзакционни разходи, такси за управление, данъчно облагане) в договорен фонд, и възможността на мениджмънта да реализира най-висока нетна възвращаемост измежду фондовете със сходен рисков профил в продължение на най-дълъг период от време.