От 1 април 2024 г. работещите пенсионери ще имат право да добавят допълнителния си осигурителен стаж към пенсията. 

Преизчисляването ще обхване работещите пенсионери, получаващи трудови пенсии - пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест. Те трябва да имат придобит осигурителен стаж през предходната 2023 г. и да не са подали заявление за преизчисляване на пенсията им с придобит след пенсионирането им осигурителен стаж и осигурителен доход до датата на настоящото служебно преизчисляване. Тази година НОИ ще преизчисли служебно пенсиите на около 350 000 пенсионери, придобили осигурителен стаж след пенсионирането си или след последното преизчисление на пенсиите.

Служебното преизчисляване на пенсиите стартира като извънредна мярка по време на коронавирусната пандемия през март 2020 г., а година по-късно мярката стана постоянно действаща. През 2023 г. служебно бяха преизчислени пенсиите на близо 336 000 работещи пенсионери.

Разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване нормативно уреждат възможността за преизчисляване на трудовите пенсии, за хората които продължават да полагат труд, за който подлежат на осигуряване, след пенсионирането си. Според информацията на сайта а Националния осигурителен институт (НОИ) са предвидени два начина за преизчисляване:

1. служебно - с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно - след последното преизчисляване, на пенсията;

2. по заявление на пенсионера - с допълнително придобития осигурителния стаж и осигурителен доход в периода след отпускането, съответно - след последното преизчисляване на пенсията.

Пенсиониране през 2024-а: Какво трябва да знаем?

Пенсиониране през 2024-а: Какво трябва да знаем?

Покупката на година стаж поскъпва значително

По първия посочен механизъм служебното преизчисляване на пенсиите, считано от 1 април на годината, се извършва, като се зачита положения допълнителен стаж до края на предходната календарна година, без да е необходимо подаване на заявления от пенсионерите. За да се извърши преизчисляването, се вземат предвид данните, подадени от осигурителите, а за самоосигуряващите се - данните за внесените осигурителни вноски, които се отнасят за времето до 31 декември включително на предходната календарна година и които са налични в информационната система на Националния осигурителен институт към 1 март на текущата календарна година.

Това преизчисляване се прилага за всички пенсионери, които получават лични трудови пенсии, имат положен стаж през предходната календарна година и не са подали заявление за преизчисляване на пенсията по посочения по-горе втори начин с допълнително придобития след пенсионирането осигурителен стаж и осигурителен доход.

Какви са пенсиите за I-ва категория труд

Какви са пенсиите за I-ва категория труд

Гарантират ли високи доходи на старини най-тежките условия на труд?

Датата на служебното преизчисляване - 1 април на всяка календарна година.

Важно е да отбележим, че ако преизчисляването се извършва от 1 януари на всяка година, каквито предложения са правени, това не би донесло допълнителни ползи за пенсионерите, тъй като заради обмена на данните и технологичната обработка на близо 400 хиляди пенсии, плащането им пак би се реализирало през април.

Следва да се подчертае, че при извършване на преизчисляването от 1 април всяка година не се пропуска нито един период с положен осигурителен стаж след пенсионирането - всяко ежегодно преизчисляване се извършва с допълнителни 12 месеца осигурителен стаж, ако работещият пенсионер ги е отработил през предишната календарна година (съответно - с толкова месеца, колкото са отработени).

Преизчисленият размер на пенсията се изплаща 12 месеца до следващото ежегодно преизчисляване, като върху него се отразява осъвременяването от 1 юли в съответната година. Така регламентираното служебно преизчисляване на пенсиите, се извършва винаги от една и съща дата всяка година, като всеки път се добавя допълнително придобития от лицето осигурителен стаж от последната календарна година, т.е. пенсията се преизчислява на всеки 12 месеца, като се добавят до 12 месеца осигурителен стаж, стига пенсионерът да е работил и да е подлежал на осигуряване в съответния период.

На същия принцип се извършва и ежегодното преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери по подадени от тях заявления, въз основа, на което се зачитат положените от тях осигурителен стаж и осигурителен доход (ако това е по-благоприятно) след пенсионирането до датата на преизчисляването.

В тези случаи преизчисляването се извършва от 1-во число на месеца, следващ датата на подаване на заявлението, и всяка следваща година пенсията се преизчислява през същия месец, без да има значение кой месец от годината е това. Следователно, и по този ред пенсията се преизчислява на всеки 12 месеца, като се добавят до 12 месеца осигурителен стаж, в случай че пенсионерът е работил и е подлежал на осигуряване в съответния период.

Преизчисляват близо 400 000 трудови пенсии

Преизчисляват близо 400 000 трудови пенсии

Датата, на която ще се случи това е 1 април