Отделните факултети на висшите училища няма да бъдат самостоятелни разпоредители с бюджетни кредити, реши правителството като определи първостепенния и второстепенните разпоредители на бюджетни кредити в Министерството на образованието и науката.

Промяната е съгласно Закона за висшето образование, според който факултетът като структурно звено на висшето училище няма самостоятелна правосубектност.

Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити е министърът на образованието, а второстепенните - председателят на БАН, ректорите на 33 ВУЗ-а и председателите на още 6 агенции и центрове у нас.

С постановлението се увеличава още числеността на персонала в МОН със нови шест щатни бройки е в рамките на утвърдените за 2007 г. разходи за работни заплати и осигурителни вноски.