Дружеството Алкомет АД е реализирало печалба за 2014г., в размер на 2407 хил. лв.

Общите приходи в края на 2014г. са 301 837 хил. лв., което е с 5.21 % повече спрямо предходния период. Общите разходи отчитат ръст от 5.18 % спрямо предходния период до 299 152 хил.лв.

Нетните приходи от продажби за изминалата година са са в размер на 301 067 хил.лв. и представляват 99.74% от общите приходи. Спрямо 2013 година те се увеличават с 5.07 %.

2014 год. е поредна рекордна година за Дружеството. Продажбите в обем реализирана продукция бележат ръст спрямо 2013 год. от близо 9%, а оборотът е с ръст от 7%, се казва в доклада за дейността .

Като забележително постижение може да се посочи почти трикратното увеличение на прахово боядисаните и увеличението с 24 % на елоксираните профили, дължащо се главно на по-високото търсене за продукти „направи си сам“, а продажбите на специалните и стандартните профили са увеличени съответно с 36 % и 16 %.

Към 31 декември 2014г. дружеството показва печалба на акция в размер на 0.13лв.
Данните са от одитираният Баланс/Отчет на дружеството за 2014г.

Собственият капитал на дружеството в края на периода е 99 098 хил. лв. , като спрямо 2013г. се е увеличил с 3.76 %.

Обобщена информация за търговията с акции на дружеството на БФБ – София през 2014г.:
Общ брой изтъргувани акции: ( 224 175 бр. акции )
Общ брой сделки: ( 284 бр. )
Минимална цена: ( 4.902 лв. )
Максимална цена: ( 6.919 лв. )
Среднопретеглена цена: ( 6.054 лв. за акция. )

*Обобщената информация не обхваща сделки с акции на дружеството сключени на нерегулиран пазар.