С още една година е удължен срокът на заповедта за забрани на различни видове дейности, включително и за строителство в района на Иракли-Емине.

Заповедта засяга територии от близо 38 000 дка., съобщават от Министерство на околната среда и водите.

Така районът остава под забранителни режими вече трета година.

Мотивите за удължаване на срока на заповедта, чиито срок изтича на 14 август, са че тези територии попадат в обхвата на две зони от НАТУРА 2000 - защитена зона „Емине" за опазване на дивите птици и защитена зона „Емине - Иракли" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Целта е да се гарантира опазването на ценните природни видове.

Pредстои по график да бъдат издадени заповеди с конкретни режими, чрез които ще се опазват съответно птиците и местообитанията за двете зони