В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Софарма имоти АДСИЦ-София /SFI/: Софарма имоти АДСИЦ-София придоби 2 търговски обекта-аптеки в гр. Гоце Делчев и един в гр. Банско. Обектите са отдадени под наем.