Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират от м. март 2024 г. съботно-неделни курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити пред Комисията за финансов надзор за правоспособността на брокери и инвестиционни консултанти. Тази традиция на Асоциациите се поддържа вече петнадесета поредна година.

Курсовете ще стартират на 16 март 2024 г. и ще продължат до 28 април 2024 г. Предвижда се и провеждането по желание, извън формата на курса, с допълнително заплащане, на пробен изпит на 11 май 2024 г. и допълнителни занятия (упражнения), както и консултации.

Курс 2024 за брокери и инвестиционни консултанти на БАЛИП и БАУД ще се проведе при условие, че бъдат набрани 16 или повече курсисти.

Обучението ще се проведе частично дистанционо и частично присъствено, като допълнително ще се укаже локацията.

Записването става срещу подписан договор и преведена по банков път такса, като подробна информация за таксите и банковите сметки може да се намери на сайтовете на двете асоциации: http://balip.com и http://baud.bg.

За курсовете

Една от основните цели е бъдещите брокери и инвестиционни консултанти да са не само теоретично, но и практически подготвени за всички аспекти на работата си, така че със своята компетентност и умения да отговорят адекватно на пазарните изисквания, както и с професионализма си да подпомогнат нелеката задача по възвръщане доверието на инвеститорите към капиталовия пазар.

Обучението ще бъде проведено от следните лектори:

  • Проф. Д-р Стефан Петранов - Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски" (СУ);
  • Иван Димитров - Портфолио мениджър, "КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" НВ - КЛОН;
  • Георги Малинов - Прокурист на УД "Елана Фонд Мениджмънт" АД, член на УС на БАУД и Председател на Правния комитет на БАУД.
  • Васил Вълков - Директор "Частно банкиране", "Тексим Банк" АД
  • Петър Радков - Началник отдел "Оценка на риска и анализи" на Фонда за гарантиране на влогове в банките (ФГВБ);

За кандидатите, успешно издържали изпита за брокер пред изпитната комисия, определена от КФН, ще бъде възможно да се запишат за практическо обучение за работа с Xetra©, RTS и правилата за търговия, организирано от "Българска фондова борса" АД (БФБ). Първенците на изпитите пред КФН за брокери и инвестиционни консултанти ще бъдат наградени от БФБ

Традиция на БАЛИП и БАУД

БАЛИП и БАУД провеждат курсове за брокери и инвестиционни консултанти за тринадесета поредна година. Вече има създадена традиция преминалите курсовете на асоциациите да се представят много добре на изпитите пред КФН, като успеваемостта варира от 80 до 100% по различните специалности.