Раздвижване на имотния пазар през миналата година и очаквано увеличаване в търсенето на жилища през тази и следващите години. Тези тенденции насочват оправдано вниманието към изграждането на нови жилищни сгради.

Какво показват последните данни на Националния статистически институт за издадените разрешителни и започналото строителство по области?

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради през последното тримесечие на м.г. са издадени в областите София (столица) - 200, Пловдив - 163, Варна - 133, и Бургас - 88.

Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 1 974, Варна - 1 191, Пловдив - 756, и Бургас - 306.

През четвъртото тримесечие е започнал строежът на 720 жилищни сгради с 3 785 жилища в тях и с 472 837 кв. м обща застроена площ, на 20 административни сгради/офиси с 11 602 кв. м РЗП и на 536 други сгради с 450 393 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са с 13.3% по-малко, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 20.4%, а общата им застроена площ - с 19.5%. Започнатите административни сгради и разгънатата им застроена площ бележат спад съответно с 37.5 и 44.6%. Броят на започнатите други сгради намалява с 8.4%, но тяхната РЗП е повече с 24.9%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 16.3%, жилищата в тях - с 54.2%, а разгънатата им застроена площ - с 45.8%. Броят на започнатите административни сгради е без промяна, докато тяхната площ намалява с 81.8%. Започнатите други видове сгради са повече с 14.5%, а разгънатата им обща застроена площ нараства с 39.1%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 120 жилищни, 3 административни и 78 други сгради; Бургас - 121 жилищни, 3 административни и 25 други сгради; София (столица) - 113 жилищни, 3 административни и 16 други сгради; Варна - 95 жилищни, 4 административни и 22 други сгради.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 122 жилищни сгради с 5 348 жилища в тях и 679 977 кв. м разгъната застроена площ, на 32 административни сгради/офиси с 80 113 кв. м РЗП и на 1 538 други сгради с 1 053 669 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 5.2%, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 8.3%, а общата им застроена площ - със 7.1%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, спада с 37.3%, а тяхната РЗП - с 15.5%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, нарастват с 31.5%, а общата им застроена площ е повече с 48.3%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 6.3%, броят на жилищата в тях - с 10.5%, а разгънатата им застроена площ е повече с 15.5%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, спада с 34.7%, но съответната им РЗП нараства с 20.1%. При другите видове сгради се наблюдава увеличение на броя на издадените разрешителни за строеж с 33.3%, както и на общата им застроена площ - с 59.4% .