Регулярните Бизнес анкети на Националния статистически институт отчитат влошаване на стопанската конюнктура в България през октомври 2019 година. С изключение на услугите, мениджърите в другите сектори на националната икономика са песимистично настроени за бизнес перспективите на техните компании.

Общият показател на бизнес климата през октомври се понижава с 1.4 пункта спрямо предходния месец в резултат на по-неблагоприятната ситуация в промишлеността, строителството и търговията на дребно.

Основните фактори, ограничаващи дейността на фирмите, остават несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила на фона на силна конкуренция.

По отношение на продажните цени очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Промишленост. Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" намалява с 1.0 пункт, което се дължи на по-умерените оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно анкетата отчита и понижени очаквания за износа и производствената активност през следващите три месеца.

През октомври средното натоварване на мощностите леко намалява (с 0.6 пункта) в сравнение с юли и достига 76.3%.

Строителство. През октомври бизнес климатът в сектора спада с 3.9 пункта в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. В следващата половин година стопанските ръководители очакват намаление на новите поръчки, което според тях ще доведе и до известно понижаване на дейността в краткосрочен план.

Търговия на дребно. Показателят "бизнес климат в търговията на дребно" намалява с 2.3 пункта, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно и прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца се влошават.

Услуги. През октомври показателят за бизнес конюнктурата в сектора нараства с 0.9 пункта в резултат на по-благоприятните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Очакванията им относно търсенето на услуги през следващите три месеца обаче са по-резервирани.