По предварителни данни на Националния статистически институт през февруари. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 1.5% в сравнение с януари 2018 година.

През февруари при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 1% спрямо съответния месец на миналата 7 година.

Увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.4%, а намаление е отчетено в добивната промишленост - с 4.3%, и в преработващата промишленост - с 3.2%.

На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в преработващата промишленост - с 1.0%, а спад е регистриран в добивната промишленост - с 14.2%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.3%.

Според предварителните данни на НСИ през февруари т.г. индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 13.9% под равнището от предходния месец.

Календарно изгладените данни показват увеличение от 4.1% на строителната продукция през февруари в сравнение със същия месец на 2017 година.

Намалението на продукцията на месечна база при сградното строителство е 18.2%, а при гражданското/инженерното строителство - със 7.5%.

На годишна база ръстът на строителната продукция през февруари 2018 г. се определя от положителния темп при сградното строителство, където увеличението е със 7.4%, докато при гражданското/инженерното строителство не се наблюдава изменение.

По предварителни сезонно изгладени данни през февруари оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени запазва равнището на предходния месец.

Оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, бележи ръст от 3.1% в сравнение със същия месец на предходната година.

През февруари се наблюдава по-значителен ръст на оборота спрямо предходния месец при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 6.5%.

Намаление е отбелязано при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 6.8%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 5.3%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 4.8%, и търговията на дребно с разнообразни стоки - с 1.2%.

В сравнение със същия месец на 2017 г. през февруари оборотът нараства по-значително при: търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 15.3%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 6.3%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 5.4%.

Спад е регистриран при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 9.8%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - със 7.5%, и търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - със 7.4%.