Проф. Николай Михайлов, председател на Надзорния съвет на строителната "Трейс Груп Холд", е отправил търгово предложение към акционерите на компанията и смята да свали дружеството от Българската фондова борса (БФБ), ако поне половината от останалите акционери го приемат, се разбира от самото търгово предложение.

Проф. Михайлов притежава пряко 67,23% от акциите на компанията след няколко сделки през юли, а чрез свързани лица и останалите до 90,01%. На останалите акционери е предложена цена за акция в размер на 3,80 лева. Вчера книжата на дружеството се разменяха срещу 3,74 лв. Срокът за приемане на търговото предложение е 40 дни, като може да бъде удължено и до 70.

Мажоритарният акционер смята да свали дружеството от Българската фондова борса, ако поне половината от останалите акционери приемат търговото предложение. Не се планира промяна в управлението на компанията."Трейс Груп Холд", която се търгува на БФБ от 2007 г., отчита активи на стойност 240 млн. лв. към края на март т.г. От тях 132 млн. лв. са вземания.

Основните приходи на дружеството са от изпълнението на строителни договори. През 2019 г. компанията отчита спад на приходите от този сегмент с 11,95% до 286 млн. лв. Консолидираните приходи възлизат на 313 млн. лв., спад от 9,47%, което се дължи основно на спад от приходите в България. "Трейс" има офиси и в Сърбия, Македония и Чехия. От Сърбия през 2019 г. компанията отчита приходи от 102 млн лв.

У нас основните проекти, които компанията изпълнява през 2019 г., са разширението на метрото, както и ново строителство и рехабилитация на пътни мрежи.

Проф. Михайлов няма да променя бъдещата дейност на компанията, а отправеното търгово предложени цели да оптимизира мениджмънта на процесите, да намали разходи и да минимизира евентуални загуби чрез по-голяма гъвкавост и бързина при взимане на решения, става ясно от документите. Цел ще бъде и балансиране на капиталовата структура и източниците на финансиране на дружеството и повишаване на ползването на дълготрайните активи и оптимизаия на паричните потоци от оперативната и инвестиционна дейност.

Ще бъде довършен инвестиционния проект, в рамките на който се изгражда офис в София и инвестиционно жилищно строителство. Изграждането им все още не е започнало.