Равнището на безработица през ноември 2015 г. е 9,9%, като то нараства с 0,4 процентни пункта спрямо октомври. Същевременно, в сравнение с ноември 2014 г. равнището на безработица намалява с 0,9 процентни пункта, съобщава Агенцията по заетостта.

В бюрата по труда са регистрирани 324 060 безработни лица. Те се увеличават с 11 145 лица спрямо октомври. В сравнение с ноември 2014 г. безработните са значително по-малко – с 29 544 лица, което е най-голямото намаление за месеца от 2007 г. насам. 

На работа през ноември са постъпили 16 388 безработни, с 3 024 лица по-малко спрямо предходния месец. Спрямо ноември 2014 г. постъпилите на работа намаляват – с 636 лица, като постъпилите на работа на първичния пазар и по насърчителни мерки от ЗНЗ се увеличават.

Започналите работа на първичния пазар безработни са 15 338. Те намаляват в сравнение с октомври – с 2 372 лица. Спадът на постъпилите на работа на първичния пазар през ноември е обичайно явление. Спрямо ноември 2014 г., постъпилите на работа на първичния пазар се увеличават – с 2 669 лица.

През ноември търсенето на работна сила на първичния пазар на труда традиционно намалява под влиянието на сезонния фактор. В бюрата по труда са заявени 9 736 работни места в реалната икономика, които са с 2 117 места (със 17.9%) по-малко спрямо октомври. 

Най-много свободни работни места през ноември 2015 г.на първичния пазар в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (3 068 места), от търговията (1 684 места), от административни и спомагателни дейности (661 места), от държавното управление  (554 места), от операциите с недвижими имоти (547 места), от транспорт (440 места), от хотелиерството и ресторантьорството (438 места), от образованието (429 места), от строителството (347 места) и др.