По предварителни данни на НСИ през юли  индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 0.7% в сравнение с юни 2015 година.

През юли при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 3.4% спрямо съответния месец на 2014 година. Това показва забавяне на отрасъла, защото през юни регистрираниятт ръст бе 5,7%, през май -  3,9%.

Намаление спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 3.0%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.9%, и в преработващата промишленост - с 0.4%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 6.9%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6.2%, производството на тютюневи изделия - с 5.2%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 4.1%.

Ръст е регистриран при: производството на химични продукти - с 8.4%, обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 8.2%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 5.4%, производството на мебели - с 4.5%.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост и в преработващата промишленост по 3.6% и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.3%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на химични продукти - с 26.6%, производството на електрически съоръжения - с 18.0%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 16.7%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 13.2%.

Намаление е отчетено при: производството на тютюневи изделия - с 18.3%, производството на превозни средства, без автомобили - с 16.1%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 11.1%, производството на основни метали - с 5.7%.