Хората в Северозападна България са 20 пъти по-бедни от най-богатите европейци. Това са лондончаните, живеещи в т.нар. Западен Вътрешен Лондон.

Според последната данни на европейската статистическа служба Евростат този български регион е с най-нисък брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, изчисляван на база на паритета на покупателната способност, в целия Европейски съюз (ЕС).

Той възлиза на едва 29% от средното ниво на регионалното БВП за общността. От друга страна най-висок е показателят за Западен Вътрешен Лондон, чийто дял надскача 5 пъти средното равнище за съюза или иначе казано се равнява на 580% от него.

Изчисленията на Евростат са направени на база на данните за всички европейски региони за 2015 година. Те сочат, че сред десетте най-бедни места в съюза влизат общо пет от шестте региона в България.

На трето място в класацията е Северен Централен регион (33% от средното БВП на глава от населението за ЕС), на четвърто е Южен Централен регион (33%), на шесто - Североизточен (39%), следван от Югоизточен (39%).

В топ 10 влизат още един френски, два румънски и два унгарски региона.

От друга страна след Западен Вътрешен Лондон като най-богати региони в съюза по БВП на глава от населението се нареждат още тези около Люксембург, Хамбург, Брюксел, Братислава и Прага.

В иконографиката са отразени данните за БВП на глава от населението за 2015 година в топ 7 на най-богатите и в топ 7 на най-бедните региони. Показателят е изчислен като процент от средното ниво на регионалното БВП за общността.