Най-висока годишна безработица в България е регистрирана в Северния централен регион. Нейното ниво за 2022 година е в размер на 12,5%, показват данните на Евростат. Следват традиционният Северозападен регион - 8,8%, както и Югоизточния регион, където безработицата е била 8,7%.

Справка на Money.bg в регистрите на НСИ показва, че средното брутно заплащане в началото на 2023 година в Северозападна България е 1432 лева. В Северен централен район е 1441 лева, а в Югоизточния район е 1552 лева.

  • Враца - 1652 лева
  • Монтана - 1326 лева
  • Разград - 1448 лева
  • Русе - 1505 лева
  • Бургас - 1452 лева
  • Стара Загора - 1684 лева
Средната заплата в България доближи 2000 лева, в София - още повече

Средната заплата в България доближи 2000 лева, в София - още повече

Къде увеличението на парите е най-осезаемо?

Най-малко безработни лица през 2022 година у нас е имало в Североизточния регион, където те са 6,7%, в Югозападния регион - 6,9% и в Южния централен регион, където са 7,2%.

На този фон през месец май тази година средната брутна заплата в България доближи 2000 лева. Основната причина за покачването на доходите е високата инфлация и ниската безработица като цяло в страната.

Тенденцията към ръст продължава от началото на годината.

Снимка 615063

Източник: iStock by Getty Images

През януари 2023 година средното брутно възнаграждение в страната е 1 863 лева, а за февруари - 1 830 лева.

Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Хуманно здравеопазване и социална работа" - със 7.1%, в "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 4.7%, и "Строителство" - с 4.3%.

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата e 1 882 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. с 0.2%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Транспорт, складиране и пощи" - с 6.1%, "Добивна промишленост" - с 5.6%, "Административни и спомагателни дейности" - с 5.3%, и "Финансови и застрахователни дейности" - с 4.2%.

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства със 17.3% спрямо първото тримесечие на 2022 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 26.9%, "Транспорт, складиране и пощи" - с 25.2%, и "Селско, горско и рибно стопанство" - с 24.2%.

Средната брутна работна заплата в София е с близо 40% по-висока от средната за страната. Това е видно от последните данни на Националния статистически институт (НСИ), според които през декември средното месечно възнаграждение в столицата е било 2692 лева (бруто), при средно за страната 1947 лева (бруто).

Недостиг на 20 000 работници в сферата на туризма: ето каква е средната заплата в сектора

Недостиг на 20 000 работници в сферата на туризма: ето каква е средната заплата в сектора

На кого ще разчита бизнесът?