Растежът на българската икономика ще отслабне през следващите две години на фона на очаквано намаление на износа и вътрешното потребление. Това става ясно от вторият за годината "Икономически преглед", изготвян от Българската народна банка (БНБ).

"Прогнозираме темпът на нарастване на реалния БВП на България през 2019 година да възлезе на 3,7%, отбелязвайки ускорение спрямо 2018 година. (...) За периода 2020-2021 година очакваме растежът на реалния БВП да се забави плавно спрямо 2019 година и да достигне 3,4% през 2021 година", се казва в него.

Според оценката на БНБ приносът на вътрешното търсене към растежа на икономиката ще отслабне през тази година в сравнение с предходната, като очакванията са за по-слаба експанзия на частното потребление.

Що се отнася до допълнителното забавяне на растежа през следващите две години, като причина се посочва не само прогнозата за ограничено вътрешно търсене, но и отслабване на износа спрямо 2019 година.

От БНБ уточняват, че посочената прогноза за ръста на БВП през 2019 година е по-висок спрямо икономическия преглед от края на предходната година. За следващите две години обаче от централната банка понижават очакванията си за растежа.

Що се отнася до очакваното понижаване на износа, в документа се посочват няколко фактора, които ще доведат до него. Като основни такива са протекционистичните политики, конкретно тези на САЩ и Китай, засягащи световната търговия, както и забавянето на глобалния растеж.

"Основните фактори, които очакваме да окажат влияние върху външното търсене на български стоки и услуги, са свързани с негативните ефекти от протекционистичните мерки в световната търговия и произтичащото от тях забавяне на растежа на търговията и индустриалното производство в глобален мащаб и в частност в страните от еврозоната, които са основни търговски партньори на България", се казва в прегледа.

"Същевременно влошената икономическа ситуация в Турция, както и повишената несигурност, свързана с излизането на Обединеното кралство от ЕС, ще продължат да бъдат рискови фактори с евентуални негативни ефекти върху външното търсене на стоки и услуги от България", се допълва.

От БНБ посочват, че очакват растежът на търсене на български стоки и услуги да се забави през настоящата година.

"С изчерпването на негативния принос на Турция прогнозираме растежът на външното търсене на български стоки и услуги да се ускори през 2020-2021 година", допълват от институцията.

"Рисковете за макроикономическата прогноза клонят към реализиране на по-слаб растеж на реалния БВП и произтичат най-вече от външната среда, където има рискове от по-слабо от прогнозираното нарастване на търсенето на български стоки и услуги", става ясно още от обобщението на прегледа.