За 2006 г годишната данъчна декларация трябва да се подаде в срок до 15 април 2007 г. Ако декларацията е изпратена по пощата, за дата на подаване се счита датата на пощенското клеймо, съобщиха от Националната агенция по приходите.

Когато декларацията се подаде в срок до 31.01.2007 г и в същия срок се заплати дължимия данък, се ползва отстъпка от 5% върху сумата за довнасяне.

Данъчни облекчения могат да ползват лицата с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, като намаляват данъчната си основа с двойния размер от годишния необлагаем минимум, който е 4320 лв. за 2006 г.

Задължение да подават данъчна декларация имат всички физически лица, които през 2006 г. са получавали доход като ЕТ, от граждански договор, от трудов договор, селско, горско, водно стопанство, движимо и недвижимо имущество.

Декларацията се подава независимо от размера на облагаемия доход, включително и когато данъчната основа е под необлагаемия минимум, който е 2160 лв за 2006 г.