България, Словакия и Унгария ще покажат най-стабилния ръст на БВП в Централна и Източна Европа през 2019 г., смятат експертите на UniCredit. В рамките на форума Euromoney 2019 те представиха своите изгледи и прогнози за настоящата година.

Очаква се икономическата среда в региона да остане благоприятна и през 2019 г: Ръстът на БВП се предвижда да остане стабилен в повечето държави (около 3% или по-висок), макар и с известно циклично снижаване, смятат те.

След цикличния връх, постигнат през 2017 г. (4.6% с изключение на Русия и Турция) и среден ръст на БВП от 3.7% през 2018 г., икономическият растеж на региона се очаква да остане над потенциалния за 2019 г. (около 3.2% средно), но може да се забави през 2020 г. в резултат от потенциално по-слабата глобална търговия, предупреждават още анализаторите.

UniCredit смята, че държавите от ЦИЕ в ЕС имат потенциал да изпреварят други региони с бързо развиващи се пазари благодарение на по-малката си зависимост от притоци на чуждестранни капитали в ЦИЕ, по-големите възможности за фискални стимули, по-благоприятните финансови условия, достъпа до европейски фондове и положителния ефект от намаляващите цени на стоките.

Какви са основните спънки?

Основните спънки пред икономическия растеж на ЦИЕ са затягането на пазарите на труда особено в Чехия и Унгария и вероятно тежкият Брекзит, който ще причини щети поради новите търговски бариери, които ще възпрепятстват както износа, така и инвестициите в ЦИЕ. Словакия и Чехия са най-уязвимите пазари на ЦИЕ по отношение на ограниченията, причинени от Брекзит. Русия и Турция могат да следват различни трендове, какъвто е случаят през 2018 г.

Какво ще движи растежа в региона?

Вътрешното търсене и особено потреблението, подпомогнати от ниското ниво на безработица и увеличените възнаграждения, ще бъдат основните източници на растеж за икономиките на ЦИЕ, докато износът ще подлежи на възможно циклично забавяне в следващите няколко години, смятат от UniCredit.

Преките чуждестранни инвестиции в историческа перспектива са един от основните фактори на икономическа трансформация в региона.

В някои сектори ЦИЕ се превърна в производствено подразделение на Западна Европа, като преките чуждестранни инвестиции постепенно променяха своя обхват, за да се фокусират върху по-напреднали производства и все повече включваха сектора на обслужването. Съотношението на преките чуждестранни инвестиции към БВП остана над 2.5% в периода 2016-2018 г. и се очаква да остане на подобно ниво в следващите няколко години. Ролята на международните компании в региона остава значителна: добавената стойност от чуждестранни компании е повече от 40% от общата добавена стойност (заместител на БВП) за страни като Унгария, Словакия, Румъния и Чешка република, които освен това са най-интегрираните във веригата на добавената стойност в Европа.

Преките чуждестранни инвестиции се допълват от приноса от фондовете на ЕС за страните от ЦИЕ, които влизат в състава на ЕС. Фондовете на ЕС съставляват 2.9% от БВП средно в периода 2014-2020 г. (150 млрд. евро за ЕС - ЦИЕ с изключение на Полша), при което 2019-2020 са най-важните години от гледна точка на усвояването на средствата от европейските фондове.

UniCredit очаква ръст на кредитирането

Очаква се ръст от около 4-4.5% на кредитирането (ЦИЕ с изключение на Русия и Турция) в ЦИЕ през 2019 г. Кредитирането в банкирането на дребно нараства повече от корпоративното кредитиране. Причините са по-високите разполагаеми приходи, по-ниската безработица и по-високото потребление.

Увеличеният интерес към банкирането на дребно през последните години се вижда и от стратегиите на УниКредит от гледна точка на синергии с други бизнес сфери като застраховане, управление на активи, лизинг и по-общо - партньорства.

Настоящият цикъл на кредитиране се различава от този в миналото, тъй като ликвидните позиции на банките от ЦИЕ са се подобрили и ситуацията от гледна точка на качество на кредитите не може да се сравни с тази в миналото (коефициентът на необслужваните кредити се придвижи от 14% през 2014 г. до 5% през 2018 г. средно за ЦИЕ с изключение на Турция и Русия).

Освен стабилният икономически растеж, дългосрочният потенциал на банкирането в ЦИЕ се вижда и в ниското банково участие от гледна точка на съотношението кредити към БВП. Докато много страни от еврозоната имат съотношение кредити към БВП по-високо от 100%, всички пазари в ЦИЕ понастоящем имат съотношение по-ниско от 70%, а Румъния, Унгария, Сърбия и Русия дори по-ниско от 50%.

Освен това ниското съотношение на кредити към депозити, значително по-ниско отколкото преди няколко години (всички пазари от ЦИЕ освен Турция имат съотношение кредити към депозити по-ниско от 100%, а повечето пазари от ЦИЕ, по-специално Чешка република, Унгария, България, Румъния, Словения, Хърватия и Русия - около 70-75%), също допринася за този потенциал, както и по-масовото използване на дигиталното банкиране. По отношение на последното, понастоящем нивото на използване на дигиталното банкиране в ЦИЕ е по-ниско, но бързо се увеличава. Използването на интернет банкиране се увеличи повече от два пъти в периода между 2010 и 2017 г. в Чешка република, Унгария, Турция, Сърбия, Румъния и България. Освен това е било използвано в значително по-голяма степен в сравнение с интернет за онлайн покупки в региона.

Занапред банковият сектор в ЦИЕ ще продължи да подобрява своята ефикасност по отношение на изчистването на кредитния портфейл и по-сериозното фокусиране върху приходите и растежа. Състезанието за пазарен дял продължава и има потенциал и от гледна точка на сливания и придобивания. По отношение на банкови приходи в сравнение с предходни години, нетният лихвен приход се възстановява от ниските си нива през 2015-2016 г. и през 2019 г. се очаква да съставлява две трети от приходите в банковия сектор в ЦИЕ.

През 2018 г. станахме свидетели на усилена дейност по сливания и придобивания в банковия сектор на ЦИЕ. Миналата година видяхме организиран изход на гръцките банки от югоизточните европейски пазари, консолидацията на държавните банки в Русия под ръководството на централната банка и обявените приватизации в Словения и Сърбия. След динамичната 2018 г. ще очакваме да видим подобна силна пазарна дейност през 2019 г., задвижвана от югоизточните европейски пазари, благодарение на сделки и първично публично предлагане, които вече са били обявени, намаляване на рисковите експозиции от някои регионални групи и в резултат от приватизациите в дадени страни (като Словения и Сърбия).

Банката смята региона за ключов за своето развитие

"ЦИЕ продължава да бъде важен фактор за растежа на УниКредит с още по-засилена лидерска позиция и още по-голям ръст от клиенти през 2018 г. Ние сме най-големият кредитор в региона (64.2 млрд. евро) с 11.7% пазарен дял (банкиране на дребно и корпоративно банкиране) в кредитирането и стабилен ръст през последните 5 години. УниКредит се класира на първо място в ЦИЕ като цяло от гледна точка на общ брой активи и в топ 5 в повечето страни от ЦИЕ поотделно", каза по време на форума Euromoney Карло Вивалди, директор на банката за региона.

"Клиентската база на УниКредит в ЦИЕ нараства постоянно спрямо нашата цел от 2.6 милиона нетни нови клиенти до края на 2019 г. Качеството на портфейла също се подобрява с коефициент на брутни необслужвани експозиции, намален с 229 б.п. (от 8.9 до 6.5%) през септември 2018 г. в сравнение със септември 2017 г.", посочват от институцията. В резултат от това възвръщаемостта на разпределения капитал отбелязва 15.7% за първите девет месеца от 2018 г.