Българската железопътна мрежа може да бъде отдадена на концесия. Това предвиждат промени в Закона за железопътния транспорт, внесен от Министерски съвет и приети на първо четене преди ден. 

Законопроектът дава правна възможност управителя на жп инфраструктурата да прехвърля функциите си на друг субект. Идеята е по този начин да либерализира пазара и основните дейности да се извършват от юридически лица, различни от НКЖИ. Такива разпоредби са заложени в европейска директива, която обаче България не е приела напълно и заради това има наказателно производство към страната ни.

В действителност към момента, по закон, обектите на железопътната инфраструктура и земята, върху която са изградени или която е предназначена за изграждането им, са публична държавна собственост, а ползването им се осъществява от Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) или от търговци, на които е възложена концесия, при условията и по реда на Закона за концесиите.

Министерският съвет е уточнил, че концесионерите ще могат да са и управители на жп инфраструктурата.

В мотивираното становище ЕК посочва, че "държавите членки гарантират, че членовете на надзорния съвет и на управителния съвет на управителя на инфраструктура и ръководителите, които са на тяхно пряко подчинение, работят безпристрастно и тяхната безпристрастност не е повлияна от никакви конфликти на интереси", а в българското законодателство се съдържат разпоредби, които предотвратяват конфликта на интереси на управителните органи на основния управител на инфраструктурата - Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ).

Кой иска да вземе на концесия летище София?

Кой иска да е новият стопанин на летище София?

Един официален кандидат и още няколко компании с интерес към аерогарата

Но "законодателството за транспониране не съдържа изрична разпоредба, която да въвежда изискването безпристрастността на ръководителите, които са на пряко подчинение на надзорния и управителния съвет, да не бъде повлияна от конфликт на интереси.

Освен това разпоредбата, с която е извършено транспонирането, не съдържа изрично позоваване на обстоятелството, че работят "безпристрастно", нито на изискването "безпристрастността да не е повлияна от никакви конфликти на интереси" по отношение на функционирането на висшите органи на управителя на инфраструктура. Комисията счита, че това изискване следва да бъде изрично въведено по отношение на тях. Участниците в органите на управление на управителя на железопътна инфраструктура и ръководителите, които са на тяхно пряко подчинение и са отговорни за вземането на решения във връзка с основните им функции, работят безпристрастно и тяхната безпристрастност не е повлияна от никакви конфликти на интереси, които могат да доведат до получаването на облага по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Подновяват процедурата за концесия на летище "София"

Подновяват процедурата за концесия на летище "София"

Чакат се анализи от Световната банка и Европейската банка за развитие

Те не могат да извършват конкурентна дейност, както и да бъдат в договорни отношения с железопътни предприятия, дружества или сдружения. Също така се дава възможност за възлагане на дейности на външни изпълнители и споделяне на функциите на управителя на инфраструктура. Разрешава се възлагане на извършването на дейности по развитие, поддръжка и обновяване на железопътната инфраструктура и свързани с това задачи на железопътни предприятия или дружества, които контролират железопътно предприятие или са контролирани от железопътно предприятие.

Дебатите

От "Възраждане" възразиха срещу концесионирането. Ивайло Чорбов заяви, че с промените се дава възможност частният сектор да управлява публичната жп инфраструктура. Според него с промените държавата ще отстъпи ползването на жп инфраструктурата от частни компании. Той припомни, че досега жп пътищата са градени изцяло от държавата и сега в един момент ще се дава на фирми, които ще се възползват от вече построеното. 

Андрей Чорбанов от ИТН декларира конфликт на интереси, защото като войник участвал в изграждането на жп инфраструктурата. От години има страшно много интереси, заподозря той и видя лобизъм в полза на автобусния превоз за сметка на евтиния и екологичен жп транспорт.

Френската Vinci Airports получи 25-годишна концесия за летище Белград

Летището в Белград има нов стопанин, който ще плати 1.5 милиарда евро на държавата

Компанията обслужба 35 летища в света

Настимир Ананиев от ПП-ДБ обяви, че ще подкрепят законопроект, но имат забележки и резерви. Той добави, че от парламентарната му група ще поискат председателят на транспортна комисия да създаде работна група, която да прецизира текстовете.

Концесиите в България

Всяка концесия се възлага за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 35 години, освен ако със специален закон е предвиден друг срок. Срокът на концесията може да се удължава, като общият срок на всички удължавания, независимо от основанието за това, не може да е по-дълъг от една трета от конкретния срок, определен с концесионния договор. На концесия се предоставят обектите от обществен интерес, които са обявени за изключителна държавна собственост; обекти, имоти или части от имоти - публична или частна държавна, както и публична или частна общинска собственост, с които се извършва стопанска дейност; имоти или части от имоти - собственост на публичноправна организация, с които се извършва стопанска дейност. При предоставянето на концесията концедентът запазва правото на собственост върху обекта на концесията, като приращенията и подобренията върху обекта на концесията, включително когато не са в изпълнение на концесионния договор, стават собственост на концедента от момента на възникването им.