От Финансовото министерство преотвориха емисия 7,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 24 май 2029 година. Информацията е от финансовото ведомство.

На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 500 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 1,33 %. 

Цената на държавния дълг се срина и доходността му нарасна чувствително

Цената на държавния дълг се срина и доходността му нарасна чувствително

Средната постигната цена е 98.29 лева за номинал от 100 лева, което формира средна доходност от 0.55 процента

Общият размер на подадените поръчки достигна 599,1 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,20. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 114 базисни точки.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 84,1 %, следвани от застрахователните дружества - 8,4 %, пенсионни фондове с 3,8 %, гаранционни фондове - 1,4 %, инвестиционни посредници 0,3% и други инвеститори - 2,0 %.