В края на първото тримесечие брутният външен дълг на България е 33 316,6 млн. евро (62.1% от БВП ), което е със 7.9 млн. евро повече в сравнение с края на 2017 г. Общата задлъжнялост на държавата, банките и компаниите намалява със 798.5 млн. евро (2.3%) спрямо март 2017 г. (34 115.2 млн. евро, 67.6% от БВП), показват данните на Българската народна банка.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на март г. е 5659.5 млн. евро (10.6% от БВП). Спрямо края на 2017 г. (5719.2 млн. евро, 11.3% от БВП) той намалява с 59.7 млн. евро. Външните задължения на държавата се понижават с 865.1 млн. евро спрямо март 2017 г. (6524.6 млн. евро, 12.9% от БВП).

Външните задължения на банки са 4358.7 млн. евро (8.1% от БВП). Те се повишават с 59.9 млн. евро (1.4%) спрямо края на 2017 г. (4298.8 млн. евро, 8.5% от БВП). Дългът на сектора нараства с 323.8 млн. евро спрямо март 2017 г. (4034.9 млн. евро, 8% от БВП).

Външните задължения на Други сектори са 10 533.7 млн. евро (19.6% от БВП). Те намаляват със 75.9 млн. евро спрямо края на 2017 г.. Дългът на сектора намалява с 438.9 млн. евро (4%) спрямо март 2017 г.

В края на март 2018 г. вътрешнофирменото кредитиране е 12 764.8 млн. евро (23.8% от БВП), което е с 83.6 млн. евро повече в сравнение с края на 2017 г. Вътрешнофирменото кредитиране нараства със 181.7 млн. евро (1.4%) спрямо същия месец на предходната година.

През януари - март 2018 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 1088.2 млн. евро при 1379.9 млн. евро за първото тримесечие на 2017 г.

Нетният външен дълг на страната в края на март 2018 г. е отрицателен в размер на 1173.4 млн. евро. Показателят е разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи. Брутните външни активи включват резервните активи на БНБ, активите на банките в чужбина и депозитите на нефинансовия сектор в чужбина.

Понижението се дължи по-голямото увеличение на брутните външни активи (с 26 млн. евро) в сравнение с нарастването на брутния външен дълг (със 7.9 млн. евро).

Нетният външен дълг намалява с 1507.3 млн. евро спрямо март 2017 г. (положителна стойност от 333.8 млн. евро).