На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към края на октомври да бъде положително в размер на 3 411,5 млн. лв. (3,8% от прогнозния БВП).

За сравнение за същия период на 2015 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 63,9 млн. лв. (0,1% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 3,7 процентни пункта, съобщи Министерството на финансите

Факторите за подобрението на бюджетната позиция продължават да бъдат по-високите приходи и по-ниското усвояване на капиталовите разходи. Подобрението от страна на текущото превишение на приходите над разходите по сметките за средства от ЕС върху салдото по КФП е значително, като излишъкът по европейските средства е в размер на 1,6% от прогнозния БВП.

Приходите и помощите по КФП към края на месец октомври 2016 г. се очаква да бъдат в размер на 28 281,6 млн. лв. (85,7% от годишния разчет), като спрямо същия период на 2015 г. се отбелязва ръст от 1 747,1 млн. лева. Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 2 078,7 млн. лв., докато постъпленията от помощи са по-ниски. Изпълнението на постъпленията от помощи спрямо разчета за годината е 96,6%.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към октомври 2016 г. се очаква да бъдат в размер на 24 870,1 млн. лв., което е 71,4% от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 26 470,6 млн. лева.