Брутният външен дълг на България в края на август 2016 г. е 34 694.8 млн. евро (76.3% от БВП ), което е с 606.4 млн. евро (1.8%) повече в сравнение с края на 2015 г.. (34 088.5 млн. евро, 75.3% от БВП).

Дългът нараства със 199.5 млн. евро спрямо август 2015 г. (34 495.3 млн. евро, 76.2% от БВП), показват данните на Българската народна банка.

Държавният дълг в края на август е 6516.9 млн. евро (14.3% от БВП). Спрямо края на 2015 г. (5580.1 млн. евро, 12.3% от БВП) той нараства с 936.8 млн. евро. Това основно се дължи на емитирани облигации на международните капиталови пазари от България през март т.г. Дългът на сектора се повишава с 630.5 млн. евро спрямо август 2015 година.

В края на август 2016 г. вътрешнофирменото кредитиране е 12 802.4 млн. евро (28.2% от БВП), което е със 152.1 млн. евро (1.2%) повече в сравнение с края на 2015 г. Вътрешнофирменото кредитиране нараства със 108.4 млн. евро (0.9%) спрямо август 2015 г. (12 693.9 млн. евро, 28% от БВП)..

През януари - август 2016 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 3578.6 млн. евро при 6572.9 млн. евро за януари - август 2015 г.