Европейския банков орган (ЕБО) се готви да либерализира прилагането на Международен стандарт за финансова отчетност 9 (МСФО9), който разписва правилата за класифициране и провизиране на банкови кредити. Респективно, Българска народна банка (БНБ) обяви на 24 март, че в духа на действията на ЕБО, също подготвя и в скоро време ще приложи по-облекчени условия за третиране на заемите, които българските банки отпускат на граждани и фирми.

Облекчаването на условията за класифициране и провизиране на заемите е може би най-важната и съществена за банките регулаторна мярка, която ще им позволи да увеличат кредитирането при предоставяне на по-облекчени условия за клиентите без това да нанася щети на капитала им и на финансовите им резултати.

До момента, според МСФО 9, всеки кредит, който се предоставя на клиент с проблемна финансова стабилност - нередовни или понижаващи се приходи, нестабилни пазари или непостоянна работа и други, се смяташе за рисков и банките бяха длъжни да правят по него разходи за провизии още при самото му отпускане. Същото правило важеше и за напълно редовни като обслужване заеми, в случай, че финансовите показатели на вложителите се влошат.

Задължително провизии се заделяха при всяко преструктуриране на кредит - удължаване или отлагане на срокове за плащане. Разходите на банките за провизии по заеми с просрочие над 90 дни възлизаха на 100% от остатъчния размер на дължимия кредит.

Всички тези правила на МСФО 9 в сегашните условия, когато заради вируса много фирми принудително затварят или ограничават производството си и много граждани губят част от доходите си, заплашват банките от сериозна декапитализация с всички произтичащи от това негативни последици. Допълнителна тежест в това отношения са поредицата правителствени и законодателни решения за отлагане, а в някой страни дори и за спиране на плащания по кредитни задължения, както и за ограничаване на правата за принудително събиране на вземанията.

Предвид цялата описана до тук ситуация ЕБО обявява, че в скоро време ще въведе конкретни мерки, които ще освободят банките от необходимостта да правят разходи за провизии по заеми на клиенти с влошено финансово състояние заради кризата породена от емидемията от коронавирус, както и за предоговорени поради същите причини заеми. Облекчени правила ще има и за заемите, при които плащането е разсрочено или отложено във връзка с кризата от епидемията. Ще се либерализират и изискванията за провизиране на заеми с просрочие до 90 и над 90 дни. ЕБО подчертава, че банките трябва да имат внимателен индивидуален подход при оценката на всеки кредит, но така или иначе облекчаването на режима, ще е свали огромно бреме от гърба на кредитните институции и ще им позволи да облекчат условията за кредититране.

Доколкото ЕБО е европейският орган, който създава банковите регулации, които Европейския банков надзор и банковите надзори на страните от ЕС извън Еврозоната, прилагат, е нормално БНБ да излезе с конкретни правила по отношение на третирането на МСФО 9 за класификация и провизиране на кредитите, едва след като ги получи като насоки от ЕБО. Другата възможност е БНБ да разработи свои критерии въз основа на сегашната декларация на Европейския банков орган. Във всеки случай това предстои да бъде направено и ще разшири възможностите на банките да подпомогнат своите клиенти в условията на криза.