Най-големите предизвикателства пред банковия сектор през 2014 г. няма да са свързани с конкретните условия и рискове на икономическата среда, а с новото европейско законодателство в областта на банковите регулации.

Това посочи в речта си по случай Деня на банкера - 6 декември, управителят на БНБ Иван Искров, цитиран от БТА.

На коктейл, организиран от Асоциация на банките, той традиционно направи преглед на основните събития в банковата сфера през изминаващата година и очерта перспективите за следващата 2014 г.

През 2013 г. банковата система демонстрира много високи показатели за капиталова адекватност и ликвидност, каза Искров. Към септември коефициентът на общата капиталова адекватност възлиза на близо 17 на сто, а коефициентът на ликвидните активи към сумата на пасивите възлиза на 25,25 процента към октомври. Отчита се и стабилизиране на дела на необслужваните кредити с просрочие над 90 дни.
В края на октомври тяхната балансова стойност е 10,66 процента от балансовата стойност на кредитния портфейл на системата, а брутният дял на тези кредити е 17,20 процента, съобщи Искров.

Според него банковата система продължава да генерира печалба въпреки неблагоприятната конюнктура. Той очаква секторът да приключи 2013 г. с положителен финансов резултат, който да бъде съпоставим с размерите от предходните години - в диапазона 500-550 млн. лв.
Стабилността на банките привлича и вложителите, които им поверяват своите спестявания. Само депозитите на домакинствата нараснаха с 3,1 млрд. лева (9,3 процента) на годишна база до октомври, отчете гуверньорът на БНБ.

Искров подчерта, че изграждането на банков съюз в ЕС се подкрепя от страната ни, но не бива да носи негативни ефекти за нас.
"Не възнамеряваме да се включваме в единния надзорен механизъм (първия елемент от банковия съюз) в еврозоната, защото страната ни би поела големи рискове с прехвърлянето на значителни национални правомощия за защита на финансовата ни стабилност, каза Искров.

Средата, в която ще работят банките през 2014 г., се характеризира отново с нисък икономически растеж и при това положение търсенето на кредити ще е слабо, прогнозира управителят на БНБ.
Високото доверие на вложителите и значителният приток на спестявания към системата е донякъде и предизвикателство за банките, които в условията на криза разполагат с ограничени възможности за реализиране на своята основна функция - финансовото посредничество, посочи Искров