Според официално съобщение на синдиците на обявената в несъстоятелност Корпоративна търговска банка (КТБ) на 4 юли 2022-а от 9 часа ще започне изплащането на суми към нейните кредитори, включени в петата поред частична сметка за разпределение.

То се прави на основание на чл.99, ал.4 от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН), който гласи, че синдикът изпълнява одобрената от Фонда за гарантиране на влоговете в банките сметка за разпределение. Управителният съвет на Фонда има тези правомощия по закон, защото пак по силата на неговите разпоредби се явява най-големият кредитор на фалирали банки у нас.

Това е така, тъй като след обявяването в несъстоятелност именно Фонда има ангажимента да покрие и изплати всички гарантирани до 196 хил. лева депозити на граждани и фирми в санкционираната банка. При тази процедура той замества като кредитор на фалиралата банка лицата, чийто депозити е изплатил.

В случая с КТБ по силата на тези законови разпоредби Фондът стана собственик на 74% от всички вземания от банката и съответно има право да получи съответния процент от всички средства, които нейните синдици разпределят.

За предстоящото пето разпределение са заделени 30 млн. лева. Заедно с него общата сума, която синдиците на КТБ са разпределили между кредиторите й през годините ще достигне близо 1 286 млн. лева. Първото частично разпределение - за 570 млн. лева, започна на 9 май 2019-а, а второто - за 430 млн. лева на 8 септември 2020 година.

Същата година през август имаше трето разпределение на сравнително малка сума - 5.57 млн. лева, която бе изплатена на кредитори, които обжалваха в съда предишните две сметки за разпределение и по-точно позициите си в реда на кредиторите. През март 2021-а бе извършена четвъртото частично разпределение на 250 млн. лева.

С петото разпределение общата, изплатена сума на кредиторите ще достигне около една трета от претенциите на кредиторите на КТБ., което е много добър показател за банка в несъстоятелност, където се приема за успех, ако тя успее да върне 20% от своите задължения.

Още 250 млн. лева за кредиторите на КТБ

Още 250 млн. лева за кредиторите на КТБ

Парите, които Корпоративна банка връща по задълженията си, са близо 1.3 млрд лева

Освен това парите събрани от синдиците са повече от разпределените, но при фалиралите банки има немалки разходи за издръжка на несъстоятелността. Те отиват за нормативно регламентираните възнаграждения на синдиците и техния персонал, за опазване на активите на банката и за многобройните, сложни и по правило скъпоструващи съдебно процеси за установяване и връщане на активи в масата на несъстоятелността на банката.

Излащането на сумите от петата частична сметка се извършва чрез клоновата мрежа на "УниКредит Булбанк" АД, като таксите и комисионите за извършваните операции се дължат от лицата, получаващи средствата, и са съгласно тарифата за таксите и комисионите на "УниКредит Булбанк" АД.

Всеки кредитор на КТБ АД (н) може да провери каква е разпределената му за получаване сума в Единния портал за заявяване на електронни административни услуги към Агенцията по вписванията на Република България: https://portal.registryagency.bg/, раздел "Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел", подраздел "Справки", по партидата на КТБ АД (н) - ЕИК:831184677, в раздел "Обявени актове".

Подробно описание на стъпките за достигане до публикуваната пета частична сметка за разпределение можете да намерите на интернет страницата на банката: www.corpbank.bg, в раздел "Въпроси и отговори".

Ще има ли шеста сметка за разпределение, зависи от активите, които остават в масата на несъстоятелността на КТБ и възможностите за тяхното осребряване, както и от правните възможности за присъединяване на нови активи в т.нар. патримониум на банката.

Синдиците на КТБ осигуряват на кредиторите й 1 млрд. лева

Синдиците на КТБ осигуряват на кредиторите й 1 млрд. лева

След първата сметка за разпределение от 570 млн. лева от КТБ обявиха втора сметка за още 430 млн. лева. Ще има и още