Министерството на финансите преотвори емисия 4-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 22 февруари 2021 година.

На проведения на 24 април аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 60 млн. лв. при среднопретеглена годишна доходност от 0,11 процента, която е най-ниската до момента за лихвоносни ДЦК.

Общият размер на подадените поръчки достигна 149,35 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,49. Спредът спрямо германските федерални облигации в този сегмент се сви спрямо периода на предходната емисия от 80 на 61 базисни пункта.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките с 47%, следвани от пенсионните фондове с 36,33 % и гаранционните фондове с 16,67 на сто.