По окончателни данни на Националния статистически институт, през 2018 година институционалният сектор "Държавно управление" отчита бюджетен излишък от 1,921 млрд. лева, или 1,8% от Брутния вътрешен продукт на страната, който е в размер на 109,695 млрд. лева. Показателят се подобрява спрямо през 2017 г., когато положително салдо по бюджета бе 1,121 млрд. лева, или 1,1% от БВП.

Излишъкът в подсектор "Централно управление" през миналата година е в размер на 1,667 млрд. лева, или 1,5% от БВП за миналата година. Подсекторът "Местно управление" е реализирал излишък от 150 млн. лева, а подсекторът "Социалноосигурителни фондове" - позитивен баланс в размер на 104 млн. лева.

НСИ: Държавният дълг на България спада с 2 милиарда през 2017-а

НСИ: Държавният дълг на България спада с 2 милиарда през 2017-а

Бюджетен излишък от 920 млн. лв. - 0,9% от БВП

Държавният дълг на България в края на 2018 година е в размер на 24,4431 млрд. лева, или 22,3% от БВП на страната, показват данни на НСИ. Отчита се понижение спрямо дълга в размер на 25,908 млрд. лева през 2017 година (25,3% от БВП).

  1. БВП, държавен дефицит (-)/излишък (+) и дълг на Р България

Показатели

2015

2016

2017

2018

БВП - млн. лв.

89333

95092

102308

109695

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно управление" - млн. лв.

-1532

85

1121

1921

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно управление" - % от БВП

-1.7

0.1

1.1

1.8

Дълг на сектор "Държавно управление" - млн. лв.

23218

27860

25908

24431

Дълг на сектор "Държавно управление" - % от БВП

26.0

29.3

25.3

22.3