Подготовката за приемането на еврото (ако ни поканят в Еврозоната) създава сериозни допълнителни разходи за БНБ. Това се вижда от Бюджета за Централната банка за 2023-а, който е приет от Управителния й съвет.

Още в самото му начало е записано, че през 2023-а БНБ планира разходи за издръжка в размер на 265.73 млн. лева - два пъти повече от очакваното изпълнение за 2022-а. И около 109.67 млн. лева от тези планирани за 2023-а разходи са свързани с подготовката за еврото.

Най-голямото направление за което по правило БНБ харчи пари за издръжка е налично-паричното обръщение - осигуряването и поддръжката на нужното количество и качество банкноти и монети, които циркулират на пазара.

През 2023-а БНБ планира да похарчи в тази посока близо 125.1 млн. лева (около половината от разходите си за издръжка), като над 97.27 млн. са свързани с подготовката за приемане на еврото.

Б Бюджета на БНБ за 2023-а пише, че разходите за нови банкноти са в размер на 8092 хил. лв., намаление с 21.2% спрямо разходите по показателя в бюджета на БНБ за 2022 г.

Планираните разходи са за отпечатване на 50 млн. броя банкноти с номинал 50 лева. При определяне на разходите за 2023 г. са използвани договорените цени за доставка на банкнотна хартия и отпечатването им.

Разходите за производство на нови монети през 2023 г. са увеличени с 402.4% спрямо тези за 2022 г. и са в размер на 108 636 хил. лв., в това число 7005 хил. лв. за отсичане на възпоменателни монети в изпълнение на приетата от УС на БНБ монетна програма.

Еврозоната: позитиви и (или) негативи

Еврозоната: позитиви и (или) негативи

Опитът на държавите, "прегърнали" единната европейска валута

Планираните за 2023 г. средства за производство на разменни монети са в размер на 101 631 хил. лв., или с 1357.5% повече спрямо средствата в бюджета на БНБ по този показател за 2022 г.

За покриване на потребността от разменни монети за обслужване на налично паричното обращение през 2023 г. се предвижда да се отсекат 115 млн. броя разменни монети.

Във връзка с подготовката за въвеждането на еврото като законно платежно средство са предвидени 89 819 хил. лв. за производство на 780 милиона евромонети. И това са разходите за замяната на само част от циркулиращите у нас над 3 млрд. броя монети.

Ако влезем в Еврозоната голямата сметка ще дойде когато БНБ ще трябва да плати за изработването доставката и всички останали логистични действия на евробанкноти, които да заменят над 572.6 млн. броя левове, които в момента циркулират у нас. А и изтеглянето от обръщение съхранението и унищожаването на тези левове също ще струва пари.

Разбира се разходите свързани с подготовката за приемането на еврото не се изчерпват само с налично паричното обръщение.

В Бюджета на БНБ за 2023-а е записано, че разходите за материали са 2837 хил. лв., със 102.8% повече от утвърдените средства по показателя за 2022 г., и представляват 1.1% от всички разходи за издръжка на Банката, като 1280 хил. лв. от тях са планирани средства във връзка с подготовката за въвеждането на еврото.

Най-голям дял в тази група имат разходите за материални запаси - 1585 хил. лв., от тях 1255 хил. лв. са планираните средства във връзка с подготовката за въвеждането на еврото; за канцеларски материали - 439 хил. лв., от тях 17 хил. лв. са планирани във връзка с подготовката за въвеждането на еврото.

Разходите за външни услуги са на стойност 32 892 хил. лв., или 12.4% от общите разходи за издръжка на Банката, и се увеличават с 19.3% спрямо утвърдените средства по бюджета за 2022 г., като 1315 хил. лв. от тях са планирани средства във връзка с подготовката за въвеждането на еврото.

БНБ: Бързото покачване на лихвените проценти през следващите месеци ще се пренесе върху нивата им в страната

БНБ: Бързото покачване на лихвените проценти през следващите месеци ще се пренесе върху нивата им в страната

Централната банка запазва нивото антицикличния капиталов буфер, за да засили устойчивостта на банковата система

Предвидени са 5600 хил. лв. за покриване на разходите по договори с МВР, или с 25.3% повече от планираните за текущата година средства, като с 900 хил. лв. се увеличават средствата за охрана във връзка с подготовката за въвеждането на еврото.

Разходите за персонал за 2023 г., които включват разходи за списъчен състав, разходи за провизии на задълженията към персонала по МСС 19 "Доходи на наети лица" и разходи за несписъчен състав, са 62 104 хил. лв., като се увеличават с 11 155 хил. лв., от които 2726 хил. лв. са средства, планирани във връзка с подготовката за въвеждането на еврото.

За социална дейност са предвидени 3159 хил. лв., или 1.2% от общите разходи, и спрямо утвърдения бюджет за 2022 г. тези разходи се увеличават с 25.3%, като 135 хил. лв. от тях са планирани средства, свързани с разкриването на нови 108 щатни бройки във връзка с дейностите по подготовката за въвеждането на еврото.

Другите административни разходи за 2023 г. възлизат на 3935 хил. лв., или 1.4% от общите разходи за издръжка на Банката, и са увеличени с 29.2% спрямо утвърдените за 2022 г., като 565 хил. лв. от тях са планирани средства във връзка с подготовката за въвеждането на еврото.

И това са само част от разходите за издръжка, които се увеличават във връзка с подготовката за приемане на еврото.

Отделно са инвестиционните разходи на БНБ. Според Бюджета за 2023-а . средствата, планирани за изпълнението на инвестиционната програма на БНБ за 2023 г., са в размер на 97 469 хил. лв. и са увеличени в сравнение с 2022 г. с 68 043 хил. лв., или с 231.2%. В тази сума влизат 52 681 хил. лв. за дейности, свързани с подготовката за въвеждането на еврото.

Както се вижда БНБ сериозно се готви за приемане на единната европейска валута.

Всеки втори българин е против приемането на еврото

Всеки втори българин е против приемането на еврото

Това сочи проучване на агенция "Тренд"