Чуждестранни кредитополучатели проявяват (доста) голям интерес към получаване на заеми в юани, което доведе до емитиране на рекордните 10,4 милиарда долара в облигации в юани, пише Business Insider. Основно заради по-ниските лихви в Китай - с което страната се стреми да облекчи и без това "разхлабената" си парична политика - чуждестранните кредитополучатели могат да получат по-изгодни заеми в юани, отколкото в някои други валути.

Благодарение на облекчаването на паричната политика на Китай, все по-голям брой чуждестранни лица (граждани и компании) са склонни да взимат заеми в юани при относително по-ниска лихва, което допринася за глобализацията на юана за сметка на щатския долар.

От началото на 2023 г. са емитирани облигации в юани (известни още като "панда облигации" - Panda Bonds) на стойност около 10,4 милиарда долара, които остават на вътрешния междубанков пазар на Китай.

Проблемите пред икономиката на Китай

Проблемите пред втората икономика в света

Засега очакванията не се оправдават, какви са причините

А китайското правителство се принуди да смегчи политиката си поради икономическия спад в някои сектори в страната, в резултат на която политика, Централната банка на Китай наскоро намали основните лихви.

От този ход не пропуснаха да се възползват чуждестранни кредитополучатели, и то и такива като Mercedes-Benz Group и правителството на Унгария.

По този начин, интересът на чуждестранните кредитополучатели способства за интернационализацията на юана, т.е. увеличаване на използването му и отслабване на господството на щатския долар в международната търговия и за попълване резервите на централните банки, пише в анализа на Business Insider.

Плановете на Китай да "превземе" лития на Афганистан

Плановете на Китай да "превземе" лития на Афганистан

Каква (може да) е сделката за 10 милиарда долара

Какви ценни книжа по-конкретно са китайските Panda Bonds ("панда облигации")

Panda Bonds са облигации на чуждестранни емитенти, деноминирани в китайски юани (CNY) и пласирани на вътрешния пазар на континентален Китай.

Основни характеристики:

Емитентитe на облигациите са регистрирани извън Китай

Облигациите се емитират в националната валута на Китай

Panda Bonds се търгуват на извънборсовия пазар и на фондовите борси

Средният падеж на Panda Bonds е от 1 до 10 години, обемът на емисиите е 1-4 милиарда юана.

Предимства:

Финансиране на оперативните разходи в юани

Висока ликвидност на вторичния пазар.

Основният недостатък на Panda Bonds е сложната процедура за емитирането им.

5 тенденции в света, които могат да променят радикално инвестиционните нагласи

5 тенденции в света, които могат да променят радикално инвестиционните нагласи

Една от тях е изкуственият интелект, смятат от най-големия в света фонд мениджър на финансови актови BlackRock