Фондът BlackRock, най-големият мениджър на финансови активи в света, посочи 5 основни тенденции, които могат да създадат или обратното - да унищожат бъдещи инвестиционни портфейли. Тези тенденции са: изкуственият интелект (AI), преходът към чиста енергия, застаряването на населението, геополитическото напрежение и реформирането на банковия сектор, пише в анализ Business Insider.

1.Изкуствен интелект (AI)

BlackRock посочи силния ентусиазъм относно обещаващата нова технология, която има най-висок рейтинг предвид потенциалната производителност, печалба и спестяване на разходи на компаниите, занимаващи се с AI. Фонд мениджърът на финансови инстументи е оптимист за оценката на производителите на микрочипове, подпомагана от AI. Тези компании, които съхраняват данни за AI обучение, са подценени бенефициенти в бума на AI.

Международни инвеститори масово се избавят от китайските финансови активи

Международни инвеститори масово се избавят от китайските финансови активи

Защо инвестиции в Китай станаха рискови

2.Преход към нисковъглеродна енергетика

Инвеститорите трябва да се подготвят за прехода към нисковъглеродна икономика, който ще се случи по-бързо в развитите страни, отколкото в развиващите се. Тъй като имаше рязко покачване на цените на електрическите превозни средства през последните години, поради насърчаването на нисковъглеродните решения, инвеститорите си струва отсега да се замислят за бъдещите политики, технологии и потребителски предпочитания в тази област.

3.Геополитическо напрежение

По-мрачните перспективи, според BlackRock, подготвят бъдещето на международния ред и инвеститорите не трябва да забравят за продължаващото разделение в света. Основните приоритети сега са националната сигурност и устойчивостта на държавите. Например, поради конфликта в областта на икономиката между Китай и САЩ, всяка от тези страни предприема протекционистични мерки.

BlackRock очаква инвестициите в инфраструктура и роботика да растат. Възможността за бъдеща конфронтация между други нововъзникващи сили може да доведе до увеличаване на разходите в секторите на отбраната, аерокосмическите технологии и киберсигурността.

Заплатите на най-скъпо платените директори на борсово търгувани компании в САЩ

Заплатите на най-скъпо платените директори на борсово търгувани компании в САЩ

Какви са техните предварително определени и действително изплатени възнаграждения - начело е директорът на Alphabet

4.Застаряване на населението

Това е една от добре познатите и много тревожни тенденции, която води до намаляване на притока на нова работна сила на пазара на труда, което се отразява на производителността, икономическия растеж и държавните разходи. Пенсионните разходи ще се запазят, въпреки евентуално по-ниските нива на производителност в страните.

5.Реформиране на банковия сектор

В документа си BlackRock също така прогнозира, почти постоянни сътресения във финансовия сектор в света. Промените, предизвикани от банковите сътресения (основно в САЩ и Швейцария) по-рано тази година, може да се ускорят. Възможна е консолидацията (обединение чрез сливане или придобиване) на малки финансови институции, тъй като достъпността на кредитите намалява - което пък може да спомогне за разширяване ролята на небанковите финансови институци (т.нар. фирми за бързи кредити) и частните пазари за кредитиране.

Най-конкурентоспособните икономически страни в света

Най-конкурентоспособните икономически страни в света

Начело в класацията не са големи държави