През 2017 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 760.2 млн. лв., което е с 3.5% повече в сравнение с предходната година, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

Персоналът, зает с такава дейност е 23 290 души (в еквивалент на пълна заетост), което е със 7.1% по-малко в сравнение с предходната година. Делът на жените е 47.9%.

Интензивността на НИРД (измерена като процент на разходите от БВП) намалява спрямо предходната година - от 0.78% през 2016 г. на 0.75% през 2017 година.

Разходи за научноизследователска и развойна дейност

 

2013

2014

2015

2016

2017

Разходи за НИРД - млн. лв.

521.7

664.8

850.5

734.3

760.2

Разходи за НИРД в % от БВП

0.64

0.79

0.96

0.78

0.75

През 2017 г. сектор "Предприятия" е най-големият от четирите институционални сектора, в които се осъществява НИРД, с дял от 70.3% от общите разходи. Следва сектор "Държавно управление", чиито научни институти и организации формират 23.2% от общите разходи за НИРД. Направените разходи за наука от висшите училища и университетските болници възлизат на 5.7%, а от нетърговските организации - на 0.8% от всички разходи в тази сфера.

Научноизследователската и развойна дейност се финансира от държавния бюджет, бизнеса, други национални източници и от чужбина. През 2017 г. най-голям е делът на средствата, идващи от сектор "Предприятия" - 43.2%. Те нарастват спрямо предходната 2016 г. с 2.6% (от 320.2 млн. лв. на 328.5 млн. лева). Спрямо 2016 г. средствата от чуждестранни източници за осъществяване на НИРД намаляват с 2.5% (от 251.0 млн. лв. на 244.7 млн. лева).

В структурата на текущите разходи за НИРД по видове изследвания през 2017 г., както и през предходната година, най-голям относителен дял имат приложните научни изследвания - 62.1% (429.3 млн. лв.), следвани от експерименталните разработки и фундаменталните изследвания - съответно с 26.9% (185.7 млн. лв.) и 11.0% (76.5 млн. лв.).

Както и през 2016 г., основната част от научния персонал е съсредоточен във фирмите и научните институти от сектор "Предприятия" - 46.1% от общия персонал или 10 735 души. В организациите и институциите от сектор "Държавно управление" с научна дейност се занимават 7 990 души, което съставлява 34.3% от общия персонал, зает с НИРД, през 2017 година. Във висшите учебни заведения 4 414 души са ангажирани с научни изследвания и разработки.