Възнагражденията на педагогическия персонал ще бъдат повишени от 1 април 2022 г. до достигането им до 25% над средната брутна работна заплата за страната. Това предвижда Проект на акт, публикуван за обществено обсъждане.

Повишаването на възнагражденията е една от основните мерки за преодоляване недостига на педагогически специалисти и мотивиране на младите хора да изберат учителската професия, пише в мотивите към документа. 

Турският туризъм се оплаква: иска заплати като в Испания

Турският туризъм се оплаква: иска заплати като в Испания

Задълженията на персонала в двете страни са еднакви, обемът на работата е същият

"След приключването на извънредната епидемична обстановка учителите работят при увеличено натоварване за преодоляване последиците от обучението от разстояние в електронна среда, поради което своевременното увеличение на трудовите им възнаграждения ще допринесе за мотивирането им при изпълнението на служебните им ангажименти", мотивират се вносителите.

Ето какви ще бъдат минималните основни работни заплати на учителите и директорите:

  • директор - 1724 лв.;
  • заместник-директор - 1595 лв.;
  • учител, възпитател, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, треньор по вид спорт, рехабилитатор на слуха и говора, ръководител на направление ИКТ - 1415 лв.;
  • старши учител, старши възпитател - 1460лв.;
  • главен учител, главен възпитател - 1516 лева.
Топ десет на страните, които предлагат най-високите заплати на мигрантите

Топ десет на страните, които предлагат най-високите заплати на мигрантите

Фактори като добра заплата, високо качество на здравни услуги определят избора на много хора къде да работят

Новите минимални размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти са договорени с подписания на отраслово ниво Анекс към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование.

Проектът предвижда още намаляване на изискването за брой отработени дни, при които непедагогическия персонал има право на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда. Така броят на отработените дни за една година ще бъде променен от 186 на 152.