Сметната палата препоръчва да се обсъди със заинтересованите институции и по преценка да се предприеме изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките в частта за определяне на премийните вноски, за обвързване на размера им с факторите, влияещи върху финансовата стабилност на банките.

Препоръката е направена след извършения одит на дейността на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) за 2005 г., съобщиха от пресцентъра на палатата.

При одита на дейността на фонда е установено, че изпълнението на премийните вноски е осъществявано при ниска степен на риск от незаконосъобразни действия.

Не са предвидени и не се прилагат процедури на пряк контрол от ФГВБ за действителния размер на вложените в банките средства.

Не е предвидено диференциране на банките при определяне на вноските, например, в зависимост от финансовото им състояние.

Информацията за направените от банките вложения, за раздадените кредити и за капиталовата им адекватност не се обвързва с премийните вноски, които те внасят.

Сметната палата препоръчва още да се предприемат мерки за оптимизиране на инвестиционната политика на фонда с цел увеличаване на доходността на инвестиционния портфейл, като възможностите за повишаване на доходността на портфейла да се представят на БНБ и на Министерството на финансите за обсъждане.