Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на министъра на земеделието и храните за откриване на процедура с предмет „Извършване на сертификационен одит на Разплащателна агенция на Република България".

Производството установи, че е основателна жалбата на „СЕМПЕР ФОРТИС" ООД относно липсата на възможност в условията на документацията да бъдат прилагани подходящи еквивалентни сертификати за одитор на информационни системи. Към тази част от изискванията на възложителя липсва израза „или еквивалент" както за сертификата CISA, така и за сертификата CISSP. В тази връзка, съюзът „и/или" поставен от възложителя по отношение на изискванията му за сертификатите CISSP и CISA е от естество да въведе в заблуждение потенциалните изпълнители, които могат да представят само единия от двата сертификата и по този начин да не докажат възможността си за комплексно изпълнение на одитния процес.

По жалбата на ЖАЛБАТА НА "ДЕЛОЙТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД производството установи, че възложителят е въвел ограничително условие спрямо участниците с изискването да са изпълнили минимум 5 подобни договора през последните пет години. Тъй като срокът за извършване на услугата е двугодишен, е напълно възможно едно лице да е изпълнило два или три такива „подобни" договора, като при три договора се обхваща 6 годишен период, но с оглед ограничението за „минимум 5 подобни договора" такъв участник, независимо че покрива изискванията на ЗПЗП, би бил лишен от възможността да участва.
На второ място КЗК счита за ограничително условието в документацията спрямо реализирания оборот от участниците, като е заложен единствено общ оборот, но не и т.нар. специален оборот - от изпълнение на договори със сходен предмет.
Също така Комисията намира за основателно твърдението на жалбоподателя за недостатъчни изисквания спрямо декларациите за липса на конфликт на интереси, които следва да се подават от участниците.