На днешното си заседание Министерският съвет одобри подписания на 2 март 2012 г. Договор за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз и предлага на Народното събрание да го ратифицира, съобщи правителствената пресслужба.

За държавите членки, които се ползват с дерогация от участие в единната валута, в т. ч. и България, Договорът предвижда възможност за обвързване само към разпоредбите на дялове ІІІ и ІV. Правителството прие декларация, с която се ангажира с прилагането на всички разпоредби на Дял ІІІ, считано от 1 януари 2014 г. Той се отнася до фискалната дисциплина и принципите в него съответстват на принципите, които следва България за поддържане на строга бюджетна дисциплина и макро-финансова стабилност. Страната ни изключва Дял ІV, който се отнася до координация на икономическите политики.

Договорът, подписан от 25 държави членки на ЕС, е част от усилията за справяне с кризата и гарантиране на дългосрочна финансова стабилност в Съюза. Той има за цел укрепване на икономическия стълб в Икономическия и валутен съюз, за да съответства на развитието на валутния стълб, посредством пакет от мерки за насърчаване на бюджетната дисциплина, засилване координацията на икономическите политики и по-добро управление на еврозоната.

България ще прилага Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз в неговата цялост от датата на присъединяване на страната ни към еврозоната и отпадането на дерогацията по чл. 5 от Акта за присъединяването на България и Румъния към ЕС.