След отнемането на лиценза на румънската застрахователна компания "Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно Дружество АД " Комисията за финансов надзор (КФН) забрани и на клона в България да сключва нови договори.

На 20 февруари 2020 г. Комисията за финансов надзор съобщи, че Органът за финансов надзор на Република Румъния взе решение за отнемане на лиценза на румънския застраховател "Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно Дружество" АД .

След получено на 26 февруари 2020-а уведомление от Органа за финансов надзор на Румъния за конкретните последици, произтичащи от решението за отнемане на лиценза на румънския застраховател и за публикуването му в Официалния вестник на Република Румъния от същата дата, КФН предприе съответни действия. Тя наложи забрана за сключването на нови застрахователни и презастрахователни договори, удължаване срока на сключени договори, увеличаването на застрахователни суми и разширяването на покритието по тях от застрахователя чрез клона му в България "Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно Дружество АД - Клон България" .

 Фалира румънски застраховател с клон в България

Фалира румънски застраховател с клон в България

Компанията има минимален дял у нас

В уведомлението си Органът за финансов надзор на Република Румъния отговаря и на допълнително поставени въпроси от Комисията за финансов надзор във връзка с приложимото румънско законодателство и дава някои важни разяснения.

По отношение на сумите, платими от румънския Гаранционен фонд за застраховане тее не могат да надхвърлят прага, предвиден в закона, т.е. 450 000 румънски леи (183 439.12 лева по курса на БНБ) на кредитор по застрахователно вземане, без значение броя на полиците.

Застрахователните договори, сключени с "Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно дружество" АД, продължават да са валидни и след 20 февруари 2020 г. (датата на отнемане на лиценза на дружеството) до влизане в сила на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност или до една от следните дати - дата на изтичане на договора или датата на прекратяването му от страна на застраховащия чрез едностранно уведомление, адресирано до застрахователната компания. В 90-дневен срок от влизане в сила на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност всички застрахователни договори, сключени със "Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно дружество" АД, се считат за автоматично прекратени.

Всяко лице, което има застрахователна претенция срещу дружеството, в случай на настъпване на събитие по рискове, покрити от валидна застрахователна полица, в периода между датата на отнемане на лиценза и прекратяването на застрахователните договори, има право да изиска завеждане на претенция към застрахователното дружество, а именно към "Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно дружество" АД.