Най-общо казано, понятието "Зелена икономика" включва в себе си повишаване на социалното благосъстояние и социалното равенство, както и намаляване на рисковете за околната среда и екологичния недостиг. Постигането на "зелената икономика" означава ниски въглеродни емисии, ефективно използване на природните ресурси и социална отговорност. Още в края на 2008 година Програмата на ООН за околната среда (ЮНЕП) определя зелената икономика като "система от икономически дейности, свързани с производството, дистрибуцията и потреблението на стоки и услуги, които ще подобрят благосъстоянието на хората в дългосрочен план, без да излагат бъдещите поколения на значителни екологични рискове и екологичен недостиг ".

В контекста на времето, в което живеем, тези неща са изключително важни за всеки отговорен бизнес. Един от секторите, при който съвременните екологични решения са от особена важност, е земеделието. За всеки земеделец е въпрос на обществена отговорност да осигури намаляване на въглеродните емисии, да не пречи на биоразнообразието и да предотврати загуба на екосистемата.

Снимка 591534

Агро калкулатор в помощ на българските земеделци

Опазването на околната среда и намаляването на въглеродния отпечатък не е никак лесна задача и тук на помощ идва един иновативен продукт на ОББ, наречен "Агро калкулатор". Най-хубавото е, че освен полезен, той е и напълно безплатен.

Обединена българска банка (ОББ), част от белгийската финансова група КВС, разработи този уникален за България дигитален инструмент за устойчивост в сектор "Земеделие". Агро калкулаторът изчислява въглеродните емисии, оставяни от дадено производство и е безплатно достъпен на сайта на банката.

Иновативната услуга позволява на всички земеделски производители, клиенти или не на финансовата институция, чрез няколко лесни стъпки да направят изчисление на въглеродния отпечатък на своите стопанствата - парниковите газове от дейността им, в еквивалент на въглероден двуокис.

Агро калкулаторът сам пресмята емисионния отпечатък от селскостопанските дейности и генерира индивидуален доклад. В него са посочени областите в производството, на които следва да се обърне внимание. Освен това се предоставят и конкретни препоръки в кои дейности всяко стопанство ще може да подобри екологичното си въздействие.

Създадена като част от Програмата за устойчиво финансиране на ОББ, методологията на Калкулатора е разработена със съдействието и експертизата на Института за аграрна икономика. Цялостното решение е собствено ноу-хау на банката в помощ на всички представители на земеделския сектор.

В обхвата на дигиталния инструмент попадат 28 от най-често упражняваните земеделски дейности в България, като фокусът е върху индикаторите на тези от тях, които формират основната част от парниковите емисии на сектора - метан (CH4), диазотен диоксид (N2O) и въглероден диоксид (CO2).

Паралелно с изчисляването на резултата, стойностите автоматично се сравняват с осреднени показатели за България, с което се дава оценка на въглеродния отпечатък за всяко стопанство, като се обхващат основните му дейности. След регистрация се предоставя възможност за получаване на отчет с конкретни препоръки за подобрение на база резултата от оценката.

Темата за климатичните промени, последствията от глобалното затопляне и зачестяващите природни бедствия все повече налагат поставянето на устойчивото развитие в центъра на вниманието на обществото. Бързото адаптиране на бизнеса и конкретно на селскостопанския сектор към трансформацията, вследствие на екологичните промени и в отговор на политиките в тази посока, ще бъде от решаващо значение за страната, икономическото развитие и конкурентоспособността през следващите години.

Агро калкулаторът е работещо решение за земеделците, с което им се дава възможност да оценят въздействието си върху околната среда и в последствие да планират мерки за прехода към устойчиво земеделие.

Снимка 591535

Как да работим с Агро калкулатора?

В няколко лесни стъпки всеки земеделски производител може да изчисли какъв е въглеродния отпечатък, който остава вследствие на дейността си. Както уточнихме и по-рано, калкулаторът обхваща 28 от най-често упражняваните дейности у нас и се фокусира върху тези от тях, които формират основната част от парниковите емисии на сектора, а именно метан, диазотен диоксид и въглероден диоксид.

При растениевъдството изчисленията се базират на използваните за едногодишен период на дадено стопанство количества торове, химикали, горива и получените средни добиви.

При животновъдството се отчитат характеристиките на отглеждане и хранене на животните, както и практиките за съхранение на оборската тор.

Това, което всеки земеделец трябва да направи, е просто да натисне старт на Агро калкулатора, който ще намери в сайта на ОББ, след което да избере областта в България, в която се намира неговото стопанство. След това калкулаторът препраща към вида стопанство. После производителят попълва различните стойности от неговата конкретна дейност и натиска бутон изчисление.

Отговорността към опазването на околната среда е от ключово значение за постигането на зелената икономика, която има за цел да следва модел за устойчиво развитие и да направи стъпки, които няма да изострят дисбаланса на климата с екологичния дефицит.

Селското стопанство и опазването на природата могат да вървят ръка за ръка. Селските райони на България са сред най-ценните територии в Европа заради запазената природа, богатото културно наследство и социалната си значимост. Земеделските земи покриват повече от половината от територията на страната, като една четвърт от тях са с "висока природна стойност". Затова и отговорното значение към природата от страна на земеделските производители е въпрос на отговорност - лична и обществена.