"Райфайзен Банк Интернешънъл" (РБИ) възнамерява да изплаща между 20 и 50% от консолидираната печалба като дивидент. Това се казва в специално прессъобщение на австрийската финансова институция, която е собственик на "Райфайзенбанк (България)" и на повечето банки с този бранд извън Австрия. Това съобщение на банката идва след по-малко от месец след като ЕЦБ излезе препоръка към банките от Еврозоната да не изплащат дивидент и е доказателство, че Европейския банков надзор препоръчва това да не се прави, а не го забранява. За разлика от него в началото на кризата с COVID-19 БНБ забрани на българските банки, в това число и на "Райфайзенбанк (България)", да разпределят печалбите си за дивиденти.

Австрийската РБИ възнамерява да даде дивидент независимо от спада на приходите си и увеличаването на разходите си за покриване на риска. Тези негативни тенденции са посочени в доклада й за полугодието и са отразени в разпространеното прессъобщение. В него се казва, че през първата половина на 2020 г. Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ) генерира консолидирана печалба от 368 млн. евро. Консолидираната печалба намалява с 203 млн. евро на годишна база. Резултатът е повлиян негативно от преките и косвените ефекти от кризата с Covid-19. Те се отразяват в разходите за кредитен риск, мораториумите за плащания, обезценките върху инвестиции и репутацията.

"РБИ се намира в стабилна форма. Имаме добра капиталова база и силна ликвидна позиция. Нашата перспектива остава непроменена. Очакваме тази година РБИ да генерира консолидирана възвръщаемост на собствения капитал в средата на едноцифрения диапазон", каза главният изпълнителен директор на РБИ Йохан Щробл.

Според доклада на РБИ общите административни разходи намаляват с 23 млн. евро на годишна база до 1,474 млн. евро. Съотношението между разходи и приходи се понижава с пет процентни пункта до 54.8%.

Анализаторите на РБИ смятат, че рецесията, причинена от пандемията Covid-19, най-забележимо се отразява на разходите за риск, които са достигнали 312 млн. евро в сравнение с много скромното ниво от 12 млн. евро за предходната година.

"При ниво от 1.9% показателят необслужвани експозиции (NPE ratio) е спаднал с 0.2 процентни пункта спрямо нивото в края на годината, главно поради увеличения обем на кредитиране. Покритието на необслужвани експозиции (NPE coverage) се подобри с 2.4 процентни пункта до 63.3%", пише в съобщението на банката. Пак там се посочва, че според пълните изисквания на регламента и с включени резултати на полугодието, базовият собствен капитал от първи ред (CET1) възлиза на 13.2%, капиталът от първи ред - 14.6%, а общият капиталов показател - 17.5 процента.

"След благоприятното развитие на приходите през първото тримесечие, отбелязахме значителен спад през второто тримесечие поради епидемията. Междувременно наблюдаваме възстановяване на икономическата активност в много области", коментира Йохан Щробл.

Нетният лихвен доход намалява с 57 млн. евро в сравнение с първото тримесечие на годината до 825 млн. евро. Нетният лихвен марж се понижава с 22 базисни пункта до 2.21%, главно в резултат на отрицателни тенденции на маржа в много от страните на Групата поради намаление на основните лихвени проценти, свързани с Covid-19.

Общите административни разходи намаляха с 36 млн. евро през второто тримесечие на 2020 г. до 719 млн. евро.

Провизиите са с 5 млн. евро над нивото от предходното тримесечие и вече достигат 158 млн. евро.

Според доклада на РБИ достигайки 192 млн. евро, консолидираната печалба е с 15 млн. евро повече от нивото през първото тримесечие. За разлика от това, оперативният резултат се е свил с 83 млн. евро, воден от значително намаляване на основните приходи.

Анализаторите на банката очакват скромен ръст в кредитирането през 2020 г.

Според тях показателят на провизиране (provisioning ratio) за цялата 2020 г. се очаква да бъде около 75 базисни пункта, в зависимост от продължителността и тежестта на кризата.

В съобщението на РБИ се посочва, че тя се стреми да постигне съотношение на разходите спрямо приходите около 55% в средносрочен план, като следим как настоящите обстоятелства ще се отразят на съотношението през 2021 г.

В средносрочен план банката цели консолидирана възвращаемост на капитала от приблизително 11%. Към днешна дата, въз основа на най-добрите ни оценки, очакваме консолидирана възвръщаемост на собствения капитал за 2020 г. в средата на едноцифрената зона.

РБИ потвърждава целта си в средносрочен план да поддържа Базовият собствен капитал от първи ред около 13%.