Дейността на Huawei е допринесла €43,8 млн., или 0,08%, към българската икономика през 2019 г., сочи анализ на Oxford Economics. Приносът на фирмата за българската икономика се е увеличил значително през последните години, отчитайки средногодишен темп на растеж от 10,1% между 2015 и 2019.

Компанията също така пряко или косвено е създала над 1100 работни места, което представлява 0,03% от пазара на труда в България. Средногодишният ръст на осигурената от компанията заетост е 12 %.

Икономическото въздействие на Huawei в България между 2015 и 2019 се изразява и в принос от €39 млн. към БВП. Данъчните постъпления са €32 млн., или 0,1% от общите данъчни постъпления за страната. Реалният растеж на данъчните постъпления между 2015 и 2019 е 43%.

Поръчките на Huawei от български доставчици са стимулирали допълнителни €1,3 млн данъчни постъпления. В сравнение с 0,8 милиона евро през 2015 г., това представлява средногодишен ръст от 12,7%.

Huawei оперира в България със седалище в София от 2004 г. Според Oxford Economics положителният ѝ принос към българската икономика през последните пет години се дължи на оперирането ѝ на местно ниво и на поръчки от базирани в България доставчици.

Oxford Economics оценява приноса на компанията в три насоки. Прекият принос на Huawei е генериран посредством оперирането в България и чрез прякото наемане на български персонал и директни данъчни плащания към българската държава. Косвеният принос на фирмата е свързан със закупуването на суровини за стоки и услуги от български доставчици. Индуцираният принос се изразява в това, че Huawei и фирмите от веригата за доставки изплащат възнаграждения, които стимулират допълнителни брутна добавена стойност, заетост и данъци.

В Европа компанията е допринесла през 2019 г. с €16,4 млрд. евро за европейския БВП, като операциите ѝ генерират директен дял от €2,8 млрд. евро. Приносът към европейския БВП нараства средно с 19,1% годишно между 2015 и 2019 г. Засилването на присъствието на Huawei в Европа е довело до ръст на работните места от 17% на годишна база. През 2019 г. компанията поддържа 224 300 работни места и генерира данъчни приходи от €6,6 млрд. евро, което представлява среден ежегоден ръст от 17% в периода 2015 - 2019 г.