Здравната и последвалата икономическа криза се отрази на застрахователния пазар по интересен начин.

Само за година изплатените обезщетения по полиците "Кражба, грабеж, вандализъм" се увеличават с цели 182%. Според актуалните данни на Комисията за финансов надзор в края на март те достигат 887 743 лева или по 9 863 лева средно на ден. Като най-голям обем изплатени обезщетения е направила застрахователна компания "Уника" АД - 733 094 лева, следвана от "Лев Инс" АД - с 61 543 лева и "Бул Инс" АД -  с 34 503 лева.

Не е ясно обаче дали става въпрос за много на брой обезщетения или за няколко по-крупни такива.

Броят на действащите договори по този вид застраховки в края на март достига 247 033 броя, като 71 008 от тях са сключени през първото тримесечие на годината. За сравнение през 2021 г. броят на тези договори е бил с 9.2% по-малък 226 044 броя. През същия период на последната предпандемична година - 2019 г. броят им е бил с 44.2% по-малък или 171 291 броя.

Що се касае до премийният приход по тези полици - в края на март 2022-а той възлиза на 5 272 103 лева, като се увеличава на годишна основа с 325 497 лева.

Пазарът отчита ръст

Общо за застрахователния пазар ръстът на годишна база на премийния приход към март е 9,7%, като сумата достига 885 млн. лева.

Изплатените обезщетения са с 7.1 % по-високи спрямо същия период на 2021 г. и възлизат на 336 млн. лева.

"Все пак следва да се отчете, че държавата преминава през период на икономически предизвикателства и висока инфлация, което вероятно ще се отрази на покупателната способност на домакинствата, включително и на възможностите им да потребяват застрахователни продукти", коментират от Асоциацията на българските застрахователи.

Застраховка срещу пандемии? Компаниите вече се замислят

Застраховка срещу пандемии? Компаниите вече се замислят

Бизнесът се бори за оцеляване

Пазарът на общо застраховане постига ръст на премийния приход от 8% на годишна база и към март е в размер на 710 млн. лева. Изплатени са обезщетения за 266 млн. лв., като изменението на годишна база е 4 на сто.

Без промени е традиционното

доминиране на автомобилните застраховки

Делът в премийния приход по общо застраховане на застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е 42%, а на застраховка "Каско" - 27%. По линия на застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите събраният премиен приход към март 2022 г. е 298 млн. лв. с ръст на годишна база от 5.7 процента. По застраховка "Каско" се отчита ръст на премийния приход от 15% до 193 млн. лв. при подобен ръст на изплатените обезщетения от 13%, които достигат 81 млн. лева.

Бизнес линията "Пожар и природни бедствия" е на трето място с дял от 12.3% от премийния приход по общо застраховане. Водеща в тази бизнес линия е застраховка "Индустриален пожар" с премиен приход в размер на 57 млн. лева. По застраховка "Пожар и други опасности" премийният приход възлиза на 26 млн. лв. с ръст от 5% спрямо същия период на 2021 г.

Наркотикът на застраховка "Гражданска отговорност"

Наркотикът на застраховка "Гражданска отговорност"

В сектора има опасна концентрация

Негативно е развитието по линия на земеделските застраховки, които традиционно заемат незначителен дял от премийния приход по общо застраховане. Към март 2022 г. делът им спада близо 4 пъти спрямо 2021 г. - от 0.74% през март 2021 г. до 0.19% през март 2022 г. Събраният премиен приход към март е едва 1.3 млн. лв. - с 5.7% по-нисък спрямо същия период на 2021 г. На този фон спадът в премийния приход е съчетан със силен ръст от 85% на изплатените обезщетения към март 2022 г.

По линия на застраховка "Пътуване в чужбина" през първите месеци на 2022 г. наред с продължаващото динамично увеличение на премийния приход с 47% се очертава тенденция на силно изпреварващ ръст на годишна база на изплатените обезщетения - към март е 141%, като сумата на обезщетения достига 3.3 млн. лв. или по 36 796 лв. на ден през първите три месеца на 2022 г.

Пазарните данни към март 2022 г. показват, че темпът на растеж в животозастраховането остава изпреварващ този в общото застраховане и достига 17% на годишна база, но е по-нисък от отчетения ръст на годишна база в края на 2021 г. Премийният приход в животозастраховането е 175.5 млн. лв., а изплатените обезщетения възлизат на 69 млн. лв. - с 21% повече спрямо същия период на 2021 г. След особено интензивно развитие през 2021 г. ръстът на премийния приход по линия на "Застраховка Живот, свързана с инвестиционен фонд" към март достига по-равновесни нива от 19% на годишна база. Събраният премиен приход по тази животозастраховка към март възлиза на 60 млн. лв., като за сравнение към същия период на 2021 е бил 50 млн. лв., а към 2020 г. - 28 млн. лева. По бизнес линията застраховки "Живот и рента" е събран премиен приход от 64.5 млн. лева.

До 4 пъти по-скъпа застраховка "Гражданска отговорност" с новата система "Бонус-малус"

До 4 пъти по-скъпа застраховка "Гражданска отговорност" с новата система "Бонус-малус"

Ще включва от 15 до 20 категории за класиране на водачите спрямо декйствията им на пътя

Трендът на повишен интерес към здравните застраховки, очертал се през 2021 г., остава валиден и през първите три месеца на 2022 г. По линия на застраховка "Заболяване" премийният приход към март възлиза на близо 62 млн. лв., като ръстът на годишна база е 19.4%. Още по-висок ръст от 26% има при изплатените обезщетения, като те достигат до над 23 млн. лв. или по 258 022 лева на ден през първите три месеца на 2022 г. По линия на застраховка "Злополука" премийният приход е 17,7 млн. лв., а изплатените обезщетения към м. март 2022 г. възлизат на 3.4 млн. лв. 18 на сто.