Добро ускоряване на икономическия растеж на България през второто тримесечие на годината, показват излезлите днес експресните оценки на Националния статистически институт.

През периода април - юни 2016-а Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната нараства с 3% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0,7% спрямо първото тримесечие на 2016 г. според сезонно изгладените данни.

За сравнение - аналогичният показател за първото тримесечие показа ръст от 2.9%.

Според експресните данни на НСИ за второто тримесечие на 2016 г. БВП в номинално изражение достига 21 753 млн. лева. Реализираната добавена стойност през второто тримесечие на 2016 г. е 18 538 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (77.7%), което в стойностно изражение възлиза на 16 894 млн. лева.

През второто тримесечие на 2016 г. бруто капиталообразуването е 4 689 млн. лв. и заема 21.5% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

През второто тримесечие на 2016 г. спрямо първото тримесечие на 2016 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 0.7%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.4%.

През второто тримесечие на 2016 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3% спрямо аналогичния период на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 2.5%.

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 2%. Бруто образуването на основен капитал отчита спад през второто тримесечие на 2016 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година с 4.5%.

Износът и вносът на стоки и услуги за периода се увеличават съответно с 2 и 2.2%.