Печалбата на банковата система достигна 1 млрд. лева в края на юни 2022 г., сочат последните данни на Българската народна банка (БНБ) за състоянието на банковата система. Според тях печалбата на банките се увеличава с 54.4% или с 359 млн. лева спрямо отчетената за шестте месеца на предходната година.

Разходите за обезценка на финансови активи (те не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата) се свиват до 190 млн. лв. за първата половина на 2022 г. (при 307 млн. лв. към 30 юни 2021 г.).

ЕЦБ повиши лихвените проценти за първи път от десетилетие насам

ЕЦБ повиши лихвените проценти за първи път от десетилетие насам

Централната банка одобри и Инструмент за защита на трансмисионния механизъм

През второто тримесечие на 2022 г. активите на банковата система се увеличават с 1.6 млрд. лв. (1.1%) и в края на юни достигат 142.1 млрд. лева. 

Спрямо края на март нараства сумата на кредитния портфейл, а при паричните салда в централни банки е отчетено намаление. 

Кредитите за домакинства спрямо края на март се увеличават с 1.5 млрд. лв. (4.8%), тези за нефинансови предприятия - с 582 млн. лв. (1.4%), а за други финансови предприятия - с 354 млн. лв. (6.8%). Кредитите за сектор държавно управление намаляват със 78 млн. лв. (8.2%).

Три банки вдигнаха лихвите по депозитите

Три банки вдигнаха лихвите по депозитите

Възможно ли е влогът да носи доходност над 0%?

Брутният размер на необслужваните кредити и аванси в края на юни е 4.710 млрд. лв. (при 4.832 млрд. лв. в края на март).

В края на юни депозитите в банковата система достигат 121.8 млрд. лв., или с 2.1 млрд. лв. (1.7%) повече спрямо края на март. Нарастват депозитите на нефинансови предприятия (с 1.2 млрд. лв., 3.3%), на домакинства (с 805 млн. лв., 1.2%), на кредитни институции (с 492 млн. лв., 7.7%) и на сектор държавно управление (с 215 млн. лв., 6.5%). Намаляват единствено депозитите на другите финансови предприятия (застрахователни и пенсионноосигурителни компании) - с 658 млн. лв. или с 14.3 на сто.

Федералният резерв на САЩ обяви най-високото повишение на лихвите от близо 30 години

Федералният резерв на САЩ обяви най-високото повишение на лихвите от близо 30 години

Този ход ще увеличи и натиска върху централните банкери по целия свят

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на юни възлиза на 16.3 млрд. лв., като спрямо 31 март намалява с 392 млн. лв. (2.3%), отчита още БНБ.