След обнадеждаващите сигнали през март Бизнес анкетите на Националния статистически институт отчитат влошаване на стопанската конюнктура в страната. През април общият показател на бизнес климата се понижава с 3.3 пункта в сравнение с предходния месец в резултат на по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността.

Основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса, остават несигурната икономическа среда, силната конкуренция и недостатъчното търсене в страната. 

По отношение на продажните цени мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” намалява с 8.1 пункта спрямо март, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

През април средното натоварване на мощностите в промишлеността е с 2.8 пункта под нивото от януари и достига 72.4%. Същевременно анкетата регистрира и намаление на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с по-неблагоприятни очаквания за дейността през следващите три месеца.

Строителство. През април бизнес климатът в отрасъла запазва приблизително равнището си от март. По мнение на предприемачите  настоящата строителна активност се подобрява в сравнение с предходния месец, като и прогнозите им за следващите три месеца остават благоприятни. 

Производственият график е осигурен с договори за по-голям период от време в сравнение с три месеца по-рано - 5.5 месеца при 5.3 за януари. Същевременно и очакванията на стопанските ръководители относно новите поръчки през следващите шест месеца се подобряват.

Търговия на дребно. Показателят остава приблизително на нивото си от март. Оценките на търговците на дребно относно обема на продажбите през последните три месеца се подобряват, като се регистрира и повишен оптимизъм в очакванията им както по отношение на продажбите, така и на поръчките към доставчици през следващите три месеца.

Услуги. През април бизнес климатът в сектора се повишава с 0.7 пункта главно поради благоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Подобряват се и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги.